A felmondási idő 2023-ban

A Munka Törvénykönyve eltérő szabályokat tartalmaz a felmondási idő meghatározására attól függően, hogy a munkáltató vagy a munkavállaló szünteti meg felmondással a munkaviszonyt. A munkaviszony ténylegesen csak a felmondási idő elteltével szűnik meg.

Általános szabály, hogy a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. A felmondási idő legalább 30 nap. Munkáltatói felmondás esetén a 30 nap a munkáltatónál töltött munkaviszonyban töltött (a) három év után öt nappal, (b) öt év után tizenöt nappal, (c) nyolc év után húsz nappal, (d) tíz év után huszonöt nappal, (e) tizenöt év után harminc nappal, (f) tizennyolc év után negyven nappal, (g) húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

A felmondási idő a munkáltató felmondása esetén 2023-ban

A munkáltató felmondása esetére a törvény még egyéb – a munkavállalóra nézve kedvezőbb – szabályt is megállapít. Ennek megfelelően a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:

  • A betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év.
  • A beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség leteltével.
  • A hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság leteltével.

Amennyiben a fenti három körülmény bármelyike megvalósul a csoportos létszámcsökkentésről való munkáltatói tájékoztatás időpontjában, úgy csoportos létszámcsökkentés esetén is a fent meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik a felmondási idő.

Fontos megjegyezni, hogy a felek hosszabb, legfeljebb hat havi felmondási időben is megállapodhatnak.

A felmondási idő számítása szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg. A felmondási idő szempontjából azonban figyelembe kell venni a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát. Figyelembe kell venni a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát.

Határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb a határozott idő lejártáig tart a felmondási idő.

A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felére – a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni.

A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult.

A kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet, ha a munkavállalót a munkavégzés alól végleg felmentették és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavégzés alóli felmentés után következett be.

A felmondási idő a munkavállaló felmondása esetén 2023-ban

A munkavállaló felmondása esetén a munkavállaló 30 napos felmondási idővel számolhat, tekintet nélkül arra, hogy a munkáltatónál mennyi időt töltött el munkaviszonyban. Amennyiben a munkaszerződésben a felek másként állapodtak meg, úgy az ott meghatározott felmondási idő irányadó. Ez utóbbi esetben a Munka Törvénykönyve szerint a felmondási idő legfeljebb 6 hónap lehet. A munkáltató döntése alapján felmentheti a munkavállalót a munkavégzés alól a felmondási időre vagy annak egy részére. Azonban a munkáltató erre jogszabály alapján nem köteles.

Fontos kiemelni, hogy munkáltatói azonnali hatályú felmondás esetén a munkavállalót nem illeti meg a felmondási idő. Továbbá nem illeti meg a végkielégítés sem.

Hogyan tudunk segíteni ügyvédként?

Munkajogi tanácsadással. A munkaszerződés átvizsgálásával. Előzetesen pedig a munkaszerződés elkészítésével annak érdekében, hogy az Ön jogai és érdekei a lehető legnagyobb mértékben érvényre jussanak. A munkajogi, munkavédelmi szabályok és előírások megfelelő alkalmazásának az elősegítése során is.

Munkaügyi jogi kérdéseivel, munkaügyében keressen minket bizalommal elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.11.07.