Mely esetben indítható felszámolási eljárás az adós ellen?

Felszámolási eljárás az adós ellen olyan esetben indítható, amennyiben az adós vállalkozással szembeni lejárt, nem vitatott pénzkövetelés összege meghaladja a 200.000,-Ft-ot. Ez az összeghatár a veszélyhelyzetben a 400.000,-Ft. Ilyen esetben felmerül az a kérdés, hogy a követelés behajtására a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, peres eljárás avagy a felszámolási eljárás az alkalmasabb adott esetben.

Az alábbiakban bemutatjuk a két eljárás lényegi különbségeit és kitértünk arra is, hogy a kettő miért nem feltétlenül zárja ki egymást.

Fizetési meghagyásos eljárást követően is indítható

A fizetési meghagyásos eljárás (FMH) gyorsabb megoldás lehet, ha fizetőképes az adós. Azonban ez az eljárás általában kevésbé fenyegető egy olyan adós számára, aki folytatná a a vállalkozását, csak nincsen fizetési hajlandósága. A fizetési meghagyásban a tőkeösszegen felül minden járulékos költség is érvényesíthető, ide értve a kamatokat és a behajtás költségeit és az ügyvédi díjat is. Ez az eljárás bármilyen csekély összegre megindítható. A fizetési meghagyásos eljárásban bizonyítási eljárás lefolytatásának nincs helye (csak a perben), azonban fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési halasztás) kérhetők. Az adós cég működését a fizetési meghagyásos eljárás nem akadályozza. A hitelező és az adós az eljárás folyamán bármikor megegyezhetnek egymással.

Miután az ügyvéd beadja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, a MOKK rendszere egy díjbekérők küld, amit az ügyvéd továbbít az ügyfél részére. Amint az ügyfél befizeti a díjat, az illetékes közjegyző 3 munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. Az adós ennek kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondhat az FMH-nak, ez esetben peres úton folytatódhat az eljárás. Ekkor az ellenkérelem közlésétől számítva 15 napon belül lehet a keresetet benyújtani. Ellentmondás és kifizetés hiányában jogerős lesz a FMH, és végrehajtás lesz kérhető.

Jogerős fizetési meghagyás esetén lehetőség van a felszámolási eljárás hitelezői megindítására (a Cstv. 27. § (2) bekezdésének b) pontja alapján).

Az eljárás alap díja

Az eljárási díj mértéke 3%, de legalább 8000 forint és legfeljebb 300 000 forint azzal, hogy a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor 1000 forintnál, mint ahány fél van. Az eljárási díjat a jogosult az eljárás megindításakor köteles megfizetni. Tehát a költségeket a hitelező előlegezi, és az adós fizeti sikeres behajtás esetén.

Végrehajthatóság

A behajtás előre láthatóan akkor lesz sikeres, amennyiben az adósnak van végrehajtás alá vonható ingó vagyona (pl. árukészlet, gépek) vagy ingatlan vagyona, bankszámlája. Az eljárás a követelés lejártát követően azonnal indítható, de egy ügyvédi fizetési felszólító levél kiküldésével is gyakran elérhető az eredmény és az ügy gyorsan és hatékonyan lezárható. A követelés jogalapját és összegszerűségét bizonyító okiratok szükségesek, mint pl. a szerződés és a számla (számlák).

Felszámolási eljárás

Felszámolási eljárás indítása az adós cég (vállalkozás) ellen akkor igazán hatékony, ha az adós cégnek feltehetően van vagyona és érdekében áll, hogy cégét a továbbiakban is működtesse. Könnyen elképzelhető ilyen esetben, hogy már az előzetesen kiküldendő speciális ügyvédi fizetési felszólítás* hatására is teljesít az adós.

Ez az eljárás a fizetésképtelen adós megszüntetésére irányuló nemperes eljárás, amelyet a hitelező is kezdeményezhet, annak érdekében, hogy a hitelező a követelése összegéhez juthasson. Ebben az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Az eljárás megindítása jelenleg 400.000,-Ft összeget meghaladó lejárt és nem vitatott követelés esetén lehetséges. Ezen kívüli további feltétel, hogy a hitelező az adóst a Csődtörvényben foglalt feltételek szerint írásban felszólította*.

A felszámolási eljárás megindításának költsége jogi személyiséggel rendelkező adós esetén 80.000,-Ft bírósági illeték, 25.000,-Ft közzétételi díj. Míg a követelés nyilvántartásban vételének díja a tőkekövetelés 1%-a, de legalább 5.000,-Ft és legfeljebb 200.000,-Ft, és ezen felül a felszámolónak fizetendő a követelés 0,5 %-ának megfelelő (de legalább 5.000,-Ft és legfeljebb 40.000,-Ft) díj.

Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, kérelmében meg kell neveznie az adós tartozásának jogcímét, lejáratának (esedékességének) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemhez csatolni kell azokat az iratokat, melyek a kérelemben foglaltakat alátámasztják.

Bizonyítási eljárásnak a felszámolási eljárásban nincs helye.

Lehetőségek a felszámolási eljárásban

A bíróság értesíti az adóst a felszámolás kérelem benyújtásáról. Az adós köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Ha az adós a fenti határidőn belül a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelensége tényét vélelmezni kell.

A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 45 napos határidőt engedélyezhet.

Amennyiben az adós kiegyenlíti tartozását, úgy a felszámolási eljárást a bíróság megszünteti. Amennyiben az adós továbbra sem fizet, és a bíróság megállapítja az adós fizetésképtelenségét, ezzel egyidejűleg felszámolót rendel ki, aki az ügyvezető helyett az adós cég nevében eljár a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján.

A felszámolási eljárásban is köthető egyezség. Ennek hiányában az adós vagyona felosztásra kerül a hitelezők között a cég jogerős megszüntetését követően. Ennek során a hitelezők a törvényben foglalt sorrendben részesülnek a felosztott vagyonból.

Amennyiben az adós vagyona nem fedezi a hitelezői igényeket, betéti társaság beltagja, kivételes esetben az ügyvezető és a tagok is felelősségre vonhatók.

Ha az adós ellen már felszámolási eljárás van folyamatban, a 40 napos ill. 180 napos törvényes határidőn belül van lehetőség bejelentkezni hitelezőként és ilyen módon érvényesíteni a követelést.

Mind a fizetési meghagyásos eljárás, mind pedig a felszámolási eljárás költségeit a hitelező előlegezi meg.  Minden felmerült költséget az adós lesz köteles megtéríteni az eljárások végén.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak. Konkrét jogi kérdéseivel, ügyével kapcsolatban keressen bizalommal elérhetőségeinken. Vállaljuk hitelezők, illetve adósok jogi képviseletét a felszámolási eljárásokban.

Frissítve: 2023.10.01.