Haszonélvezeti jog alapítása, megszüntetése során az ingatlanok esetében a szerződés vagy módosítása írásba foglalása és ügyvédi ellenjegyzése szükséges. Az alábbiakban összeszedtük a haszonélvezeti jog alapítása, megszüntetése kérdéséében leggyakrabban felmerülő kérdéseket.

Jogszabály vagy szerződés alapján fennálló haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti jog keletkezhet jogszabály alapján (pl. a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerinti házastársi öröklés esetén) vagy szerződés alapján.

Haszonélvezeti jog, amely az öröklésre tekintettel jogszabály alapján keletkezik

Ha az ingatlanon vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon jogszabálynál fogva keletkezik haszonélvezet, a haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni; ha ez elmarad, a haszonélvezeti jog a dolognak rosszhiszemű vagy ingyenes megszerzőjével szemben érvényesíthető. Az öröklés miatt keletkezett haszonélvezeti jog esetén az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerül a haszonélvezeti jog, azonban ennek bejegyzésére deklaratív (tehát jogot nem keletkeztet, csak kinyilvánít maga a bejegyzés), ekkor a bejegyzésre a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően kerül sor, a közjegyző földhivatalnak megküldött értesítése alapján.

Haszonélvezeti jog alapítása szerződéssel

Az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon szerződéssel alapított haszonélvezeti jog esetében a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Haszonélvezeti jog alapítható ingyenesen vagy ellenérték fejében is.

A haszonélvezeti jog tartalma

Haszonélvezeti joga alapján a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. E jogok a haszonélvezőt a tulajdonossal szemben is megilletik.

Ha a haszonélvezeti jog egyidejűleg több haszonélvezőt illet meg, a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogára a közös tulajdon szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A haszonélvezeti jog nem terjed ki arra, amivel a haszonélvezeti jog tárgya a haszonélvezet keletkezését követően gyarapszik, kivéve, ha a gyarapodás a haszonélvezet tárgyának a rendes gazdálkodás körében való hasznosításából származik.

A haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül fennmarad. Ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott lemondó nyilatkozat alapján lehet kérni a haszonélvezeti jog törlését az ingatlan-nyilvántartásból.

A haszonélvezeti jog időben korlátozott. A természetes személyt megillető haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult haláláig állhat fenn. A haszonélvezeti jog tehát nem örökölhető. Jogi személy javára haszonélvezeti jog korlátozott időre, de legfeljebb 50 évre engedhető; a határozatlan időre alapított haszonélvezeti jog 50 évig áll fenn (Ptk. 5:147. §).

A haszonélvezeti jog személyhez kötöttsége miatt a haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti.

Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását a haszonélvező akkor engedheti át, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt. (Ptk. 5:148. §)

A haszonélvezeti jog megszüntetése

A haszonélvezeti jog megszüntethető írásbeli megállapodásban. A haszonélvezeti jogról akár ingyenesen, akár ellenérték fejében le lehet mondani, amely nyilatkozat írásba foglalása és ügyvédi ellenjegyzése szükséges. A haszonélvezet jog vagyoni értékű joga, amelynek értékét jogszabályban meghatározottak szerint kiszámítható.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. További kérdéseivel, haszonélvezeti joggal kapcsolatosan is forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.