A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) az eljárások meggyorsítása és könnyítése, valamint az adminisztratív terhek csökkentése érdekében több kedvező módosítást vezetett be 2018. július 1. napjától. Az alábbiakban a cégeket közvetlenül is érintő fontosabb változásokat foglaljuk össze röviden.

Előzetes változásbejegyzési kérelem

A változás bevezetését megelőzően a változásnak már korábban be kellett következnie, és azt csak utólag volt lehetőség bejelenteni a cégbíróságnak. 2018. július 1-jétől azonban már előre be lehet jelenteni változásbejegyzési kérelemben a 30 napon belül bekövetkező változást, ha a cégtörvény rendelkezése alapján a cég jogosult az érintett adat változásának időpontját meghatározni. Ebben az esetben sem lehet korábbi a kérelem benyújtásának napja, mint a változásról hozott döntés napja. Az előzetes változás-bejelentés az adott céggel szerződéses jogviszonyban álló vagy szerződő partnerek előzetes tájékoztatása szempontjából lehet fontos. Így pl. székhely-áthelyezés, cégnév megváltoztatása, vezető tisztségviselő, illetve képviseletre jogosultak személyének változása esetén is. Nem nyújtható be olyan változásbejegyzési kérelem, amely a cégadatot a változásbejegyzés időpontja előtti időponttal úgy kéri törölni, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

Természetes személyek és jogi személyek adatai a cégjegyzékben

A cégalapításnál vagy a cégmódosításánál eljáró ügyvéd tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy a jogszabályban meghatározott adatkörön túl megadott személyes adatok megadása esetén, ezek az adatok is nyilvánosak és megtekinthetők lesznek a cégjegyzékben. A cégbíróság más olyan társaságok módosítási alapján, amelyek a cégnyilvántartásban a másik cég cégadatai között szerepelnek, automatikusan átvezeti a további cégekhez is. Ilyen adat lehet például az ügyvezető vagy a tagok lakcíme, székhelycíme. Ettől függetlenül a módosításoknak megfelelő okiratok benyújtása szükséges a következő cégmódosítás esetén. Természetes személyre vonatkozó eltiltásra és bűnügyi adatra (különleges adat), valamint jogi személyre is alkalmazandó a cégbíróságok automatikus adategyeztetése. Így például, ha egy személy vezető tisztség viselésétől eltiltás hatálya alatt áll, annak az esetlegesen más cégekben fennálló ügyvezetői tisztsége automatikusan megszűnik.

Egyszerűsített végelszámolás

A végelszámolás a cég megszüntetésére irányuló olyan eljárás, amely akkor alkalmazható, ha a cég tartozásait kiegyenlítette vagy rövid időn belül kiegyenlíti. Ha mindez megtörténik, akkor a megszűnés legrövidebb és leginkább költségkímélő módja is egyben. A 2018. július 1. napját megelőző szabályozás csak a betéti társaságok és a közkereseti társaságok számára tette lehetővé az egyszerűsített végelszámolást. Azonban 2018. július 1-től ez a lehetőség már a korlátolt felelősségű társaságok és a zártkörűen működő részvénytársaságok esetében is nyitva áll. A módosítás az új eljárási szabályok bevezetésével a költségek további csökkentését célozza.
Az egyszerűsített végelszámolási eljárás lefolytatásának továbbra is két fontos, együttes feltétele marad.  Az egyik, hogy a cég a Számviteli törvény szerint nem lehet könyvvizsgálatra kötelezett. A másik, hogy a kezdő időponttól számítva 150 napon belül be kell fejezni a végelszámolást.
Fontos új szabály, hogy az egyszerűsített végelszámolás során végelszámoló kinevezésére nem kerül sor. A végelszámoló feladatait a cég vezető tisztségviselője látja el. Az egyszerűsített végelszámolást 2018. július 1-jétől az adóhatóságnak kell bejelenteni. Majd az adóhatóság tájékoztatja az illetékes cégbíróságot erről. A cégbíróság közvetlenül intézkedik a végelszámolás megkezdéséről szóló közlemény közzétételéről.

Eltiltás a kényszertörlés eljárásban

A kényszertörlési eljárásban a cégbíróság a vezető tisztségviselőt a korábbi szabályok szerint kötelezően minden esetben eltiltotta a vezetői tisztségtől. Ezzel szemben azonban 2018. július 1. napját követően eltiltásra csak akkor kerül sor, ha a kényszertörlés útján törölt cég tartozásait nem egyenlítette ki.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Konkrét kérdéseivel, jogi problémájával kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken.