Követelés behajtás ügyvéddel –  A FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

Követelés behajtás ügyvéd segítségével. A behajtás folyamata alapvetően az ügyvédi felszólító levél megküldésével kezdődik, amelyet a követelés pontos adatainak és az azt alátámasztó bizonyítékok (pl. szerződés, számlák) birtokában készítünk el és könyvelt küldeményként postázunk az adós részére. Az esetek egy részében már önmagában az ügyvédi fizetési felszólítás megküldése elegendő ahhoz, hogy az adós kiegyenlítse a tartozását. Amennyiben erre mégsem kerülne sor, úgy lehetőség van fizetési meghagyásos eljárás vagy peres eljárás kezdeményezésére.

Megjegyzendő, hogy bizonyos esetekben részletfizetési megállapodás megkötésére is lehetőség van, a felek megállapodása alapján. Meghatározott esetekben az adós a tartozása megfizetésének biztosítására biztosítékot nyújthat, így például jelzálogjog alapítható, kezes bevonására is sor kerülhet.

Követelés behajtás ügyvéd segítségével – FIZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH)

A fizetési meghagyásos eljárás a pénzkövetelések behajtásának gyors és költségkímélő módszere. Az eljárást követelés behajtással foglalkozó ügyvédként a közjegyzői kamara által működtetett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott kérelemmel kezdeményezzük.

Az eljárás megindítása előtt már különösen fontos tisztában lenni a követelés igazolhatóságával, bizonyíthatóságával.

A fizetési meghagyásos eljárás és az azt követő eljárások sikeressége érdekében a követelés behajtásához jogszabályokban meghatározott adatokkal rendelkezni kell. Amennyiben a jogosult ezekkel nem rendelkezik, az illetékes hatóságtól ezek az adatok általában beszerezhetők, a hatóság előtt meghatalmazással a ügyvédként mi is jogosultak vagyunk eljárni az adatszolgáltatás érdekében.

Értékhatások a követelés behajtás során

Fizetési meghagyás útján kell érvényesíteni a 3.000.000,-Ft-ot meg nem haladó követeléseket. Ez azt jelenti, hogy ezeket közvetlenül peres úton nem lehet érvényesíteni. Az eljárás illetéke a követelés összegének 3%-a, de minimum 8000,-Ft és maximum 300.000,-Ft.

Nem kezdeményezhető fizetés meghagyásos eljárás, pl. ha a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címe, bizonyos munkaviszonyból eredő követelések esetén, illetve ha a követelés összege a 30.000.000,-Ft-ot meghaladja. Ez utóbbi esetben peres úton érvényesíthető a követelés.

A közjegyző kézbesíti a fizetési meghagyást azzal, hogy 15 napon belül ellentmondással élhet. Az adós ellentmondása esetén a fizetési meghagyás perré alakul, a hitelező nevében eljáró ügyvéd benyújtja a keresetlevelet az illetékes bíróságra. A fizetési meghagyásos eljárás során az eljáró közjegyző fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet. A fizetési meghagyással indult ügyekben perré alakulás esetén, a peres eljárásra speciális szabályok vonatkoznak. Amennyiben ellentmondással nem élt az adós, úgy a fizetés meghagyás jogerőre emelkedik, és végrehajtás lesz kezdeményezhető.

VÉGREHAJTÁS

Végrehajtási eljárásra akkor kerül sor, amennyiben az adós még a fizetési meghagyás ellenére sem teljesített, és nem mondott ellent a fizetési meghagyásnak, a jogosult pedig kezdeményezte a végrehajtást. A végrehajtási eljárás megindítására szintén sor kerülhet ügyvédi közreműködésünkkel a fent említett elektronikus rendszeren keresztül. Ügyvédként elektronikus úton tartjuk a kapcsolatot a végrehajtóval.

A végrehajtó tevékenységét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján látja el.

A végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetendő díj a követelés összegének 1%-a, de minimum 8000,-Ft és maximum 150.000,-Ft; ezen felül végrehajtási költség-átalány fizetendő a végrehajtó részére.

A végrehajtás érdekében a végrehajtó megkeresi a bankokat az adós bankszámláján lefoglalható pénzösszeg lefoglalása tárgyában, ez lehet munkabér vagy egyéb megtakarítás összege. A végrehajtó megkeresi a gépjármű-nyilvántartót az adós lefoglalható gépjárművének megtalálása és lefoglalása érdekében. A végrehajtás során a végső eszköz az ingatlan-végrehajtás, amelyre végrehajtási árverezéssel kerül sor. A végrehajtó az eljárása során egyezséget köthet és részletfizetési engedélyezhet az adós számára, a hitelező pedig végrehajtási kifogást is előterjeszthet.

Követelés behajtás ügyvéd segítségével – FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS AZ ADÓS CÉG ELLEN

A felszámolási eljárás jogosult (hitelező) általi megindításának előfeltétele egy megfelelő tartalmú ügyvédi fizetési felszólító levél, illetve az, hogy a lejárt követelés összege a 200.000,-Ft-ot (veszélyhelyzetben a 400.000,-Ft-ot) meghaladja. Az ilyen tartalmú fizetési felszólításra a működésüket fenntartani kívánó cégek tulajdonosainak fizetési hajlandósága az esetek nagy részében megnő. Ezen felül előnyös, ha minél inkább ismerjük az adós fizetőképességét/ fizetésképtelenséggel fenyegető avagy fizetésképtelen helyzetét az eljárás megindításakor, és ennek tükrében döntünk az eljárás megindításáról. A felszámolási eljárás megindításakor fizetendő illeték 80.000,-Ft, a közzétételi költségtérítés összege 25.000,-Ft.

A felszámolási eljárást a bíróság akkor rendeli el, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg és az eljárás célja az adós működésének olyan módon történő lezárása, hogy a hitelezők igényei kiegyenlítésre kerüljenek. Ha már az adós felszámolási eljárás alatt van, akkor is lehetőség van a követelést bejelenteni a felszámolási eljárásban, amelyet felszámoló nyilvántartásba vesz, amennyiben az adós cégre vonatkozó felszámolási eljárás megindításának Cégközlönyben történő közzétételétől számított 40 nap alatt a hitelező követelését bejelentette. A felszámolási eljárás befejeztével a követelés vagy annak egy része ezzel megtérülhet.

PERES ELJÁRÁS

A követelés behajtása 30.000.000,-Ft-ot meghaladó követelések esetében általában peres úton történik, ez esetben fizetési meghagyásos eljárás nem indítható. A 3.000.000,-Ft-ot meghaladó követelés esetén a hitelező dönthet úgy, hogy közvetlenül peres lejárást indít a fizetési meghagyás helyett. A fizetési meghagyás perré alakulása esetén speciális eljárásjogi szabályok érvényesülnek. A peres eljárásban megfelelően igazolni kell a követelés jogalapját pl. valamilyen szerződéses jogviszony alapján áll fenn a követelés vagy pl. károkozás alapján áll fenn a követelés, ezen felül az összegszerűséget pl. a lejárt tartozást tartalmazó számlák. Károkozás esetén a kár bekövetkezte és a károkozó magatartás közötti okozati összefüggést, és a kár mértékét is bizonyítani szükséges. A peres eljárás során például szerződésből eredő követelésnél a teljesítés megfelelő voltát és egyéb járulékos kérdéseket is vizsgálja a bíróság. Az első fokú peres eljárást fellebbezés esetén a másodfokú eljárás követi, a másodfokú eljárást felülvizsgálati eljárás is követheti. Jogerős ítélet esetén önkéntes teljesítés hiányában, azaz ha nem fizet a fizetésre kötelezett fél, úgy végrehajtási eljárásnak van helye.

Mit érdemes vizsgálni, amikor döntünk az adott követelés végrehajtásával kapcsolatban?

Az adós feltételezhető vagyoni helyzetét, a vagyontárgyak elidegenítésének lehetőségét, illetve folyamatát, a követelés értékesítésének lehetőségét többek között. Érdemes vizsgálni azt is hogy a követelés valóban lejárt-e, elévülhetett-e, cég adós esetén lehet-e a cégnek mögöttesen felelős tagja, tagok vagy ügyvezetők felelőssége fennállhat-e a vagyon elidegenítéséért, amely fedezetül szolgálhatott volna a követelésre. stb.

Ügyvédi irodánkban a követelések behajtása érdekében a következő jogi szolgáltatások érhetők el:
  • Jelzáloggal fedezett és nem fedezett követelések érvényesítése,
  • Fizetési felszólítások,
  • Fizetési meghagyásos eljárások (FMH),
  • Végrehajtási eljárás,
  • Peres eljárások,
  • Felszámolási eljárás kezdeményezése, követelés bejelentése, igényperek,
  • Tartozás-rendezés: tartozás-átvállaló nyilatkozatok, engedményezés, részletfizetési megállapodások, jelzálogjog bejegyeztetésével, módosításával, törlésével kapcsolatos jogi képviselet.

Jelen tájékoztató nem teljes körű, és természetesen nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Kérdéseivel, konkrét ügyével összefüggésben keressen minket bizalommal a 06706384272-es telefonszámon vagy a pojjak@drpojjak.com e-mail elérhetőségen.