Követelés behajtás ügyvéd segítségével –  A FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

Követelés behajtás ügyvéd segítségével: a folyamat alapvetően az ügyvédi felszólító levél megküldésével kezdődik, amelyet az eljáró ügyvéd a követelés pontos adatainak és az azt alátámasztó bizonyítékok (pl. szerződés, számlák) birtokában készít el és könyvelt küldeményként postáz az adós részére. Az esetek egy részében más az ügyvédi fizetési felszólítás megküldés elegendő ahhoz, hogy az adós kiegyenlítse a tartozását. Amennyiben erre mégsem kerülne sor, úgy lehetőség nyílik a fizetési meghagyásos eljárás vagy peres eljárás kezdeményezésére.

Megjegyzendő, hogy bizonyos esetekben részletfizetési megállapodás megkötésére is lehetőség van, a felek megállapodása alapján. Bizonyos esetekben az adós a tartozása megfizetésének biztosítására biztosítékot nyújthat.

Követelés behajtás ügyvéd segítségével – FIZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH)

A fizetési meghagyásos eljárás a pénzkövetelések behajtásánál gyors és költségkímélő módszere, az eljárást a követelés behajtással foglalkozó ügyvéd a közjegyzői kamara által működtetett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott kérelemmel kezdeményezi. Az eljárás megindítása előtt már különösen fontos tisztában lenni a követelés igazolhatóságával, bizonyíthatóságával. A fizetési meghagyásos eljárás és az azt követő eljárások sikeressége érdekében a követelés behajtásához jogszabályokban meghatározott adatokkal rendelkezni kell. Amennyiben a jogosult ezekkel nem rendelkezik, az illetékes hatóságtól ezek az adatok általában beszerezhetők, a hatóság előtt meghatalmazással a követelésbehajtással foglalkozó ügyvéd is jogosult eljárni.

Értékhatások a követelés behajtás során

Fizetési meghagyás útján kell érvényesíteni a 3.000.000,-Ft-ot meg nem haladó követeléseket, ami azt jelenti, hogy ezeket közvetlenül peres úton nem lehet érvényesíteni. Az eljárás illetéke a követelés összegének 3%-a, de minimum 5000,-Ft és maximum 300.000,-Ft. Nem kezdeményezhető fizetés meghagyásos eljárás, pl. ha a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címe, bizonyos munkaviszonyból eredő követelések esetén, illetve ha a követelés összege a 30.000.000,-Ft-ot meghaladja. A közjegyző kézbesíti a fizetési meghagyást azzal, hogy 15 napon belül ellentmondással élhet. Az adós ellentmondása esetén a fizetési meghagyás perré alakul, a hitelező nevében eljáró ügyvéd beadja a keresetlevelet. A fizetési meghagyásos eljárás során az eljáró közjegyző fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet. A peres eljárásra speciális szabályok vonatkoznak. Amennyiben ellentmondással nem és az adós, úgy a fizetés meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtás kezdeményezhető.

VÉGREHAJTÁS

Végrehajtásra akkor kerül sor, amennyiben az adós még a fizetési meghagyás ellenére sem teljesít, és nem mondott annak ellent, a jogosult pedig kezdeményezte azt. A végrehajtási eljárás megindítására szintén sor kerülhet ügyvédi segítséggel a fent említett elektronikus rendszeren keresztül, az ügyvéd a továbbiakban tartja a kapcsolatot a végrehajtóval. A végrehajtó tevékenységét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján látja el. A végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetendő díj a követelés összegének 1%-a, de minimum 5000,-Ft és maximum 150.000,-Ft; ezen felül végrehajtási költség-átalány fizetendő a végrehajtó részére.

A végrehajtás érdekében a végrehajtó megkeresi a bankokat az adós bankszámláján lefoglalható pénzösszeg lefoglalása tárgyában, ez lehet munkabér vagy egyéb megtakarítás összege. A végrehajtó megkeresi a gépjármű-nyilvántartót az adós lefoglalható gépjárművének megtalálása és lefoglalása érdekében. A végrehajtás során a végső eszköz az ingatlan-végrehajtás, amelyre végrehajtási árverezéssel kerül sor. A végrehajtó az eljárása során egyezséget köthet és részletfizetési engedélyezhet az adós számára, a hitelező pedig végrehajtási kifogást is előterjeszthet.

Követelés behajtás ügyvéd segítségével – FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS AZ ADÓS CÉG ELLEN

A felszámolási eljárás jogosult (hitelező) általi megindításának előfeltétele egy megfelelő tartalmú ügyvédi fizetési felszólító levél, illetve az, hogy a lejárt követelés összege a 200.000,-Ft-ot meghaladja. Az ilyen tartalmú fizetési felszólításra a működésüket fenntartani kívánó cégek tulajdonosainak fizetési hajlandósága az esetek nagy részében megnő. Ezen felül jó, ha minél inkább ismerjük az adós fizetőképességét/ fizetésképtelenségi helyzetét az eljárás megindításakor és ennek tükrében születik döntés az eljárás megindításáról. A felszámolási eljárás megindításakor fizetendő illeték 80.000,-Ft, a közzétételi költségtérítés összege 25.000,-Ft.

A felszámolási eljárást a bíróság akkor rendeli el, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg és az eljárás célja az adós működésének olyan módon történő lezárása, hogy a hitelezők igényei kiegyenlítésre kerüljenek. Ha már az adós felszámolási eljárás alatt van, akkor is lehetőség van a követelést bejelenteni a felszámolási eljárásban, amelyet felszámoló nyilvántartásba vesz, amennyiben az adós cégre vonatkozó felszámolási eljárás megindításának Cégközlönyben történő közzétételétől számított 40 nap alatt a hitelező követelését bejelentette. A felszámolási eljárás befejeztével a követelés vagy annak egy része ezzel megtérülhet.

PERES ELJÁRÁS

A követelés behajtása 30.000.000,-Ft-ot meghaladó követelések esetében kizárólag peres úton történik. A fizetési meghagyás perré alakulása esetén speciális eljárásjogi szabályok érvényesülnek. A peres eljárásban megfelelően igazolni kell a követelés jogalapját pl. valamilyen szerződéses jogviszony alapján áll fenn a követelés vagy pl. károkozás alapján áll fenn a követelés, ezen felül az összegszerűséget pl. a lejárt tartozást tartalmazó számlák, vagy károkozás esetén a kár bekövetkezte és a károkozó magatartás közötti okozati összefüggést, és a kár mértékét is bizonyítani kell. A peres eljárás során pl. szerződésből eredő követelés esetén a teljesítés megfelelő voltát és egyéb járulékos kérdéseket is vizsgálhat a bíróság. Az első fokú peres eljárást fellebbezés esetén a másodfokú eljárás követi, a másodfokú eljárását felülvizsgálati eljárás is követheti. Jogerős és végrehajtható ítélet esetén végrehajtási eljárásnak van helye.

Mit érdemes vizsgálni, amikor döntünk az adott követelés végrehajtásával kapcsolatban?

Az adós feltételezhető vagyoni helyzetét, a vagyontárgyak elidegenítésének lehetőségét, illetve folyamatát, követelés értékesítésének lehetőségét többek között, valamint azt, hogy a követelés valóban lejárt-e, elévülhetett-e, cég adós esetén lehet-e a cégnek mögöttesen felelős tagja, tagok vagy ügyvezetők felelőssége fennállhat-e a vagyon elidegenítéséért, amely fedezetül szolgálhatott volna a követelésre. stb.

Ügyvédi irodámban különösen az alábbi követelésekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások elérhetők:
  • Jelzáloggal fedezett és nem fedezett követelések érvényesítése,
  • Fizetési felszólítások,
  • Fizetési meghagyásos eljárások (FMH),
  • Végrehajtási eljárás,
  • Peres eljárások,
  • Felszámolási eljárás kezdeményezése, követelés bejelentése, igényperek,
  • Tartozás-rendezés: tartozás-átvállaló nyilatkozatok, engedményezés, részletfizetési megállapodások, jelzálogjog bejegyeztetésével, módosításával, törlésével kapcsolatos jogi képviselet.

Jelen tájékoztató nem teljes körű, nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Kérdéseivel, konkrét ügyével összefüggésben keressen minket bizalommal a 06706384272-es telefonszámon vagy a pojjak@drpojjak.com e-mail elérhetőségen.