Követeléskezelés, követeléseladás, engedményezés – Mi a követeléskezelés, mit foglal magában ez a tevékenység?

A követeléskezelés körébe tartoznak a jogi eljárást megelőző adminisztratív lépések, és jogi a korábbi cikkünkben ismertetett eljárások. Akár egyetlen kiegyenlítetlen számla is okozhatja egy adós cég fizetésképtelenségét. A behajtást érdemes minél hamarabb elkezdeni az eredményesség érdekében, az időmúlással csökkenthet a behajtás sikeressége.

Amennyiben akár egy cégnek, akár egy magánszemélynek követelése áll fenn, megbízási szerződésben megállapodhat az ügyvéddel a követelés jogi úton történő érvényesítésében.

A követelés vizsgálata

A követeléskezelési folyamatot megelőzően az ügyvéd megvizsgálja a követelést és megtervezi a folyamatot attól függően, hogy az adós magánszemély vagy cég, illetve más jogalany. Fontos kérdés e körben továbbá, hogy a követelés jelzálogjoggal biztosított követelés-e, és mit lehet tudni az adós körülményeiről. Az ügyvédi fizetési felszólítást, fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás, végrehajtási eljárás vagy adós cég esetén felszámolási eljárás követheti.

Sok esetben a tartozás peren kívüli eszközei is hatékonynak bizonyulnak. Ezek a felszólító levél, a fizetési meghagyásos eljárás, és a felszámolási eljárás. Jogszerűen vitatott követelés esetén peres lejárásnak van helye, mely 3 millió Forint alatti követelések esetében fizetési meghagyásos eljárással indul. Lehetőség van egyezség létrehozására, részletfizetési megállapodásra is a felek között, amennyiben megfelelően együtt tudnak működni a felek.

Lehetőség van a követelés megvásárlására, eladására.

Követeléskezelés, követeléseladás, engedményezés – a követelés eladása

Ha Önnek egy vagy több fennálló követelése van, akkor lehetősége van arra, hogy követelését eladja és ezzel azt ellenérték fejében engedményezze valaki másra. A követelést egy magánszemély is megvásárolhatja. Amennyiben valamely cég üzletszerűen foglalkozik követelésvásárlással, annak MNB engedéllyel kell rendelkeznie és speciális jogszabályi feltételeknek kell megfelelnie. Üzletszerű tevékenység: az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.

Követeléskezelés – A követeléseladás és az engedményezés

A követelésvásárlási ügylet háromoldalú. Az egyik oldalon az eladó (szolgáltató, szállító) mint engedményező, a másik oldalon az eladó (szállító) vevője vagy ügyfele – aki az adós, a harmadik oldalon pedig a követelést megvásárló személy (engedményes) áll.  Az eladó a követelést a felek által meghatározott vételáron a követelést megvásárló személyre ruházza át, engedményezés útján. Ezt követően az adós a követelés megvásárlójának, mint új jogosultnak teljesíthet. Erre a szerződésre a Ptk. nem ír elő írásbeli formát, azonban kifejezetten az írásbeli szerződést javasoljuk. Ugyanis a ráutaló magatartással vagy szóban tett engedményezést utólag sok esetben nehéz bizonyítani.

Követelésátruházás és engedményezés

A követelésátruházás lehetőségét és az engedményezés fogalmát a Polgári Törvénykönyv 6:193. §-a határozza meg. Eszerint a jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházhatja át. A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. A követelés kötelezettségnek (az adósnak) általában nem szükséges hozzájárulnia az engedményezéshez.

Az engedményezés az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép. Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelés teljesítését elősegítő és annak érvényesítéséhez kapcsolódó jogok, a követelés biztosítékai, valamint a kamatkövetelés is. A követelés biztosítéka lehet például a jelzálogjog, illetve a kezesség is. Az engedményes követelheti a zálogtárgy birtokának átruházását, illetve a rá átszálló jelzálogjognak a javára való bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatok kiadását. Ha az engedményezett követelés esedékessége a jogosult jognyilatkozatától vagy egyéb általa teljesítendő feltételtől függ, az engedményes megteheti e jognyilatkozatot vagy teljesítheti az esedékesség bekövetkezéséhez szükséges feltételt.

Melyek az engedményezhető követelések?

A követelés akkor engedményezhető, ha az engedményezéskor már létezik az a jogviszony, amelyből a követelés fakad. Ilyen jogviszony leggyakrabban szerződéses jogviszony, de lehet pl. károkozás is. AZ is előfordulhat, hogy a szerződés már létezik, de a szerződés alapján létrejövő követelés még nem létezik, ilyenkor is lehet engedményezési szerződést kötni a jövőbeni követelésre.

Hogyan kell meghatározni az engedményezett követelést az engedményezési szerződésben?

Az engedményezett követelést a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megjelölésével vagy egyéb olyan módon kell meghatározni, amely az engedményezés időpontjában, jövőbeli követelések esetén legkésőbb a követelés létrejöttekor az engedményezett követelést azonosíthatóvá teszi.

Nem lehet személyhez kötött követeléseket és olyan követeléseket engedményezni, melyek esetén ezt jogszabály kizárja.

Milyen tájékoztatási kötelezettsége van az engedményezőnek?

Az engedményező köteles az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni. Ezen felül köteles a birtokában lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat az engedményesnek átadni.

Értesítés az engedményezésről

Az engedményező köteles értesíteni a kötelezettet az engedményezésről, az engedményezés tényét és az engedményezett követelést írásban megjelölve. Ezzel egyenértékű, ha az engedményes személyét is meghatározó engedményezési okiratot az engedményesnek átadja.

A kötelezett értesítését követően az engedményessel szemben hatálytalan a kötelezett és az engedményező szerződésének módosítása vagy megszüntetése. A kötelezett az engedményessel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már fennállt jogalapon keletkeztek.

Az engedményezésről szóló értesítés a fentiek szerint célzott joghatást akkor váltja ki, ha az engedményezőtől származik, vagy az engedményes az engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja az engedményezés megtörténtét.

Ha a kötelezett értesítése nem, vagy nem megfelelő módon történik meg, úgy az esetben az vele szemben nem hatályos, és ekkor az eredeti jogosult felé köteles teljesíteni. Azonban ha elmarad az értesítés, az nem értini az engedményezés érvényességét, és a követelés fennállásának tényét sem.

Teljesítési utasítás

A kötelezett mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap olyan teljesítési utasítást, amely az engedményes személyét, valamint az engedményes telephelyét, ennek hiányában székhelyét, természetes személy esetén lakóhelyét, ennek hiányában szokásos tartózkodási helyét vagy számlaszámát meghatározza. Ezt követően a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet.

A teljesítési utasítás akkor váltja ki a fentiek szerinti célzott joghatást, ha az utasítás az engedményezőtől származik, vagy az engedményes engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a követelést rá engedményezték. Ha az értesítés megjelölte az engedményest, de nem tartalmazta a teljesítési utasítást, teljesítési utasítást kizárólag az engedményes adhat.

Ha a kötelezett az engedményező részére teljesít, az engedményező köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába került vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és az engedményes részére késedelem nélkül kiadni. Az engedményező hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt.

Amennyiben az engedményezés miatt a kötelezettnél olyan költségek merültek fel, amelyek enélkül nem merültek volna fel nála, úgy az engedményező és az engedményes egyetemlegesen kötelesek megtéríteni a kötelezettnek az engedményezésből adódó többletköltségét.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak. Konkrét jogi kérdéseivel, ügyével kapcsolatban keressen bizalommal elérhetőségeinken. Vállaljuk a teljes jogi követeléskezelési folyamat lebonyolítását. Vállaljuk engedményezési szerződések, részletfizetési megállapodások, nyilatkozatok elkészítését.