Lakásbérleti szerződés felmondása esetén alapvető kérdésként merül fel a felmondás (megszüntetés) jogszerűsége. A szerződés megszüntetésekor, megszűnésekor a felek kötelesek teljes körűen elszámolni egymással. Az elszámolás során különösen fontos a keletkezett károk, közmű tartozások beszámíthatósága a kaucióval szemben.  A kaucióval való elszámolás vonatkozásában gyakran eltérő a felek álláspontja.

Lakásbérleti szerződés felmondása – A felmondás jogszerűsége

A bérleti szerződést kizárólag írásban lehet felmondani. A hatályos Ptk. szabályozása szerint a határozatlan időre kötött bérleti szerződést bármelyik fél a hónap 15. napjáig a következő hónap végére mondhatja fel. Ha a felmondás nem az itt meghatározott határidő betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő második hónap végére felmondottnak kell tekinteni.

A bérbeadó a bérlő előzetes felszólítását követően, legalább 15 napos felmondási idővel, a felmondást követő hónap utolsó napjára felmondhatja

  • ha a bérlő vagy a vele együtt lakó személy a bérbeadóval vagy a szomszédokkal szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít; vagy
  • a lakást vagy a közös használatra szolgáló területet nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja.

A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kell közölni.

Különösen figyeljünk határozott időre kötött szerződésnél

Határozott idejű bérleti szerződés esetén fontos, hogy előrelátóak legyünk a szerződés megkötésekor, ugyanis amennyiben a szerződés kifejezetten tartalmazza felmondási lehetőséget, úgy felesleges kellemetlenségektől, (jog)vitától kímélhetjük meg magunkat. A Ptk. Nagykommentár szerint törvény a határozott időre szóló bérleti jogviszony esetén is rendes felmondási jogot biztosít a szerződő felek számára. Ez azonban csak akkor alkalmazható, ha ennek feltételeit a felek a szerződésben előzetesen rögzítették.

A ingatlan visszaadása

A bérleti jogviszony megszűnésekor kiemelt jelentőségű szerződéses kitétel, hogy a bérlő köteles az ingatlant az eredeti állapotában és berendezési, felszerelési tárgyakkal együtt visszaadni a bérbeadónak. Amennyiben a bérlő az általa a bérleti jogviszony kezdetekor átvett állapotnak megfelelő állapotban adja vissza az ingatlant, valamint igazolni tudja, hogy egyéb tartozása (közüzemi díjak, közös költség) nem áll fenn az ingatlannal kapcsolatban, ezen kívül ideiglenes lakcímének megváltozását a hatóságoknak bejelentette, a bérbeadó köteles a kauciót visszafizetni. Ellenkező esetben a tartozások a kaucióból levonásra kerülnek, a bérbeadó a kauciót meghaladó követeléseit is érvényesítheti a bérlővel szemben.

Ügyvédi segítség bérleti jogviszonnyal kapcsolatban

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. További kérdéseivel, jogi problémájával forduljon hozzánk bizalommal. Elérhetőségeinket ezen a linken is megtalálja.