Lakásbérleti szerződés. Hogyan jön létre? Hogyan legyen jó szerződésem, amely megfelelően védi az érdekeimet?  A Lakás törvény előírja, hogy bérleti jogviszony írásba foglalt bérleti szerződéssel jön létre. A helyi önkormányzat tulajdonában álló lakásra (önkormányzati lakás) a tulajdonos önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel lehet szerződést kötni.

Írásbeli szerződés

Az írásba foglalás mind a bérbeadó, mind a bérlő érdekeit szolgálja. Ugyanis a későbbiekben esetlegesen felmerülő (jog)viták rendezése során alapvető jelentőséggel bírnak a szerződésben foglaltak.

A bérleti szerződésben – a lakbér meghatározásán túl – célszerű pontosan szabályozni a kauciót, a közös költséget, a rezsi költséget, biztosítást és az esetleges beruházásokra vonatkozó feltételeket. Amennyiben hosszabb távra kerül bérbeadásra az ingatlan, érdemes meghatározni azt az időpontot, amikor a bérbeadó a bérleti díjat emelni jogosult (pl. évente). A szerződő felek megállapodhatnak a bérleti díj infláció alapú, évenkénti korrekciójában is.

A bérleti szerződés határozott vagy határozatlan idejű lehet a szerződő felek megállapodása szerint. Itt fontos kiemelni, hogy a határozott időre szóló szerződés felmondására a határidő letelte előtt csak kivételes esetben van lehetőség.

A bérbeadó jogosultságát a bérbeadásra egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapról érdemes lehet ellenőrizni. Ha a lakásnak haszonélvezője is van, akkor ő jogosult az ingatlant bérbe adni.

Jogok és kötelezettségek a lakásbérleti jogviszonyban

A lakásbérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról. Az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ha a felek a lakbérfizetés időpontjában nem állapodtak meg, a bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni.

A bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használhatják.

A bérlőt és a vele együtt lakó személyeket – a többi bérlő jogainak és érdekeinek sérelme nélkül – megilleti a közös használatra szolgáló helyiségek és területek használatának a joga.

A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal ellenőrzi. Ez az ellenőrzési jog a bérlő szükségtelen háborítása nélkül gyakorolható. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén is.

Szerződéskészítés, szerződés-véleményezés

A jelen tájékoztatás nem teljes körű. Jelen írásban foglaltak nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Ingatlanügyekben, így bérleti szerződés készítésével vagy a szerződés véleményezésével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre elérhetőségeinken.

Lakóingatlanok, társasházi lakások, családi házak, raktárak, ipari épületek, rendezvény-helyszínek bérleti szerződéseinek az elkészítését, vagy véleményezését vállaljuk.

Frissítve: 2023.11.06.