Megbízási szerződés 

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles. A megbízás alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés alapvető különbsége?

Megbízási szerződés vagy megbízási típusú szerződés esetén a megbízottat a reá bízott feladat ellátásáért a gondos eljárás kötelezettsége terheli. Ezzel szemben a vállalkozási szerződés alapján eredménykötelem jön létre, azaz a vállalkozási szerződés eredmény létrehozására irányul és az eredmény létrehozásával teljesíthető, bizonyos kivételekkel. Ilyen kivételek lehetnek külön megállapodással, pl. kutatási szerződés esetén. /Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a díj a kutatás eredménytelen befejezése esetén is jár, a kutatás végzésére és a kutató díjigényére a megbízás szabályait kell alkalmazni./

A vállalkozási szerződésről és annak típusairól korábbi cikkünkben írtunk.

Mit tartalmazzon a megbízási szerződés?
 • A szerződő felek, azaz megbízó és a megbízott pontos megjelölése, azonosító adatai.
 • A szerződés időtartama (határozott idejű szerződés/ határozatlan idejű szerződés).
 • A megbízás tartalma, az elvégzendő feladat meghatározása.
 • A megbízási díj meghatározása, a fizetés módja és a határideje.
 • A megbízó és a megbízott kötelezettségei a szerződés teljesítése körében.
 • A felmondás szabályai.
 • A szerződésszegés, és a szerződésszegés következményei.
Megbízási típusú szerződések
 • Megbízási szerződés: az abban foglalt feladat megbízott általi ellátására jön létre. Megbízási szerződések körébe tartoznak többek között a tanácsadói, szakértői szerződések (könyvelő, műszaki ellenőr), valamint speciális ebben a körben a magánorvosok szerződése. Ebbe a körbe tartozik az ügyvédi megbízási szerződés is, mint szintén speciális megbízási szerződés.
 • Bizományi szerződés: a bizományos a megbízó javára a saját nevében ingó dologra adásvételi szerződés kötésére, a megbízó pedig ellenértékként a díj megfizetésére köteles. Fontos, hogy ez csak ingóságokra vonatkozhat, pl. árukészletre.
 • Közvetítői szerződés: a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a megbízó díj fizetésére köteles. Ebbe a körbe tartozik pl. az ingatlanközvetítői szerződés.
 • Szállítmányozási szerződés: a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó díj fizetésére köteles. Ez a szerződéstípus megkülönböztetendő a szállítási szerződéstől (mely halászott adásvétel) és megkülönböztetendő a fuvarozási szerződéstől (vállalkozási típusú szerződés) is.
 • Bizalmi vagyonkezelői szerződés: Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések (kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles. A szerződést írásba kell foglalni.
Megbízás vagy munkaviszony?

A megbízási szerződésre a Polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak. A felek között nincsen alá-fölérendeltség. A megbízás meghatározott feladat(ok) elvégzésére szól. A munkavégzés helye ideje beosztását a megbízott saját maga határozza meg. Természetesen a felek által előre megállapított határidőket be kell tartania. A megbízottat megbízási díj illeti meg a feladatok elvégzésének ellenértékeként. A megbízott nem rendelkezik fizetett szabadsággal és nincsenek pótlékok sem. A munkavégzés eszközeit – például számítógép, ingatlan – a megbízott biztosítja saját maga részére.

Megbízás esetén a megbízott saját eszközén, saját időbeosztása szerint, a saját felelősségére, önállóan végzi a feladatait.

Ezzel szemben a munkaszerződést a Munka törvénykönyve szabályozza. A munkavállaló személyesen, folyamatosan és rendszeresen kell, hogy a munkáltató rendelkezésére álljon a meghatározott helyen időben, a meghatározott beosztásban, munkakörben. A munkavállalót megilleti a munkabér és megilletik a pótlékok. A munkavállalót a munka törvénykönyve alapján a fizetett szabadság is megilleti. A munkáltató biztosítja a munkavállaló részére a munkahelyet és a munkaeszközöket.

A felek által alkalmazott elnevezéstől függetlenül „munkaszerződésről van szó, ha a felek között hierarchikus viszony áll fenn, a fél meghatározott munkaidőben dolgozik, a tevékenységéért rögzített munkabért kap, a feladatát a munkaadó utasításainak megfelelően, a munkavégzés részleteire is (hely, idő, eszköz) kiterjedően végzi.”  Munkavállaló személyesen köteles eljárni, míg a megbízott nem minden esetben személyesen jár el, almegbízottat vagy munkavállalót vehet igénybe.

Megbízás vagy meghatalmazás?

A meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat, míg a megbízás a megbízó és a megbízott közötti szerződés. A meghatalmazást a képviselőhöz, az érdekelt hatósághoz, bírósághoz vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akihez a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni.

A meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra előír. A földhivatalnál például az eladó vagy a vevő meghatalmazottjaként ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazással kell rendelkeznie a meghatalmazottnak. A meghatalmazás, mint egyoldalú nyilatkozat, visszavonásig érvényes.

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

A korábban munkaviszonyban álló felek az elvégzendő munka természete folytán – megállapodással – utóbb polgári jogi jogviszonyt is létesíthettek. Az a körülmény, hogy a volt munkavállaló korábban munkaviszony keretében végezte az adott munkát, nem alapozza meg e jogviszonynak a megállapodástól eltérő minősítését.” [BH.2003.213.]

Mit jelent a megbízó utasítás joga?

A megbízott köteles a megbízó utasításait követni. De minden körülmények között és feltétel nélkül? Természetesen nem, ennek vannak korlátai, illetve feltételei.

A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja.

Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

Mire terjedhet ki a megbízott képviseleti joga?

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

Mit jelent a megbízó tájékoztatási kötelezettsége?

Köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

A megbízási díjra vonatkozó legfontosabb szabályok

A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el. Ezért nevezzük a megbízást gondossági kötelemnek.

A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.

A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

Törvényes zálogjog védi a megbízottat

A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

A megbízási szerződés felmondása hogyan lehetséges?

A szerződést alapvetően bármelyik fél felmondhatja. A felmondási jogot kizárni nem lehet, de egyes esetekben korlátozni igen. Erre példa a határozott idejű szerződések esetén a „rendes” felmondási jog kizárása. Ez utóbbi esetben a szerződésszegés miatti „rendkívüli”, azaz azonnali hatályú szerződés felmondási lehetőség fennmarad.

A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.

A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

Elszámolás a szerződés megszűnésekor

A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

Az ingyenes megbízási szerződés

Ritkábban ingyenes megbízással is lehet találkozni, melyre szintén a fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Ez alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles, azonban kétség esetén a megbízás ingyenességét a megbízónak kell bizonyítania egy esetleges jogvitában.

Ha a megbízott a feladat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű. Nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Célja az általános tájékoztatás. Irodánk széles körben foglalkozik megbízási, vállalkozási, adásvételi szerződések készítésével, véleményezésével és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos jogi tanácsadással, peres képviselettel.

Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken!

A cikk készítésének ideje: 2024.01.07.