Mit tehetünk, ha nem fizet az adós? Mit tehetünk, ha már felszólítottuk több alkalommal, többféle módon eredménytelenül, telefonon elérhetetlen, időt húz, ígérget?

Az alábbi jogi megoldások, illetve módszerek jöhetnek szóba, ha nem fizet az adós és az adós belföldi illetőségű személy:

Fizetési meghagyásos eljárás, ha nem fizet az adós

A fizetési meghagyásos eljárás megindításához ügyvédi megbízás és meghatalmazás aláírása szükséges. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elektronikusan terjeszti elő az ügyvéd. Az eljárás megindításának feltételei, hogy legalább az adós/ kötelezett neve és belföldi lakóhelye/ tartózkodási helye, illetve székhelye ismert legyen. A 2018. január 1. napjától a hárommillió forintot meg nem haladó követelések kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők. Közvetlenül peres eljárás csak akkor indítható, amennyiben a tartozás meghaladja ezt az összeget. A fizetési meghagyásos eljárásnak az az előnye, hogy viszonylag a leggyorsabb és a legkisebb költséggel jár, amennyiben az adós nem mond ellent és nem alakul perré az ügy. Gyorsabban el lehet jutni a végrehajtási eljárásig.

Miután az eljáró ügyvéd összeállította a kérelmet, elektronikus úton benyújtja a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rendszerébe. Az kijelölt közjegyző a fizetési meghagyást kibocsátja és megküldi az adósnak/kötelezettnek. Amennyiben az adós/ kötelezett ellentmond, a fizetési meghagyás perré alakul és a bíróságon folytatódik az eljárás. Amennyiben a megszabott határidőn belül az adós/kötelezett nem egyenlíti ki a tartozását és nem mond ellent, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és az ügyfél kérésére az eljáró ügyvéd végrehajtási kérelmet terjeszt elő végrehajtási lap kibocsátása iránt. E közokirat alapján folytatja le a végrehajtó a végrehajtási eljárást.

Peres eljárás, ha nem fizet az adós

Peres eljárást kezdeményezhetünk közvetlenül a hatáskörrel és illetékességgel rendelékező bíróságon, amennyiben a követelésünk összege meghaladja a hárommillió forintot. A peres útig kétféle módon lehet eljutni.

  • Az egyik mód az, amennyiben az adós ellentmond a fizetési meghagyásos eljárásban. Fontos, hogy az adós ellentmondása akkor fogadható el, ha érdemi vitatásnak minősül. Amennyiben a közjegyző elfogadja az ellentmondást, az ügyvédet értesíti ennek tényéről és tartalmáról. Az értesítés elektronikus kézhezvételétől számított 15 nap áll rendelkezésére a jogosultnak, hogy előterjessze a bíróságra a kerestet tartalmazó iratát. Ez az irat a keresetlevélnek felel meg, mellyel elindul a peres eljárás.
  • A másik út a közvetlen perindítás.

Mindkét esetben a bíróság a keresetlevelet a benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor, úgy 30-90 napon belül tárgyalást tűz ki. A per első tárgyalása perfelvételi tárgyalás. A bíróság indokolt esetben több perfelvételi tárgyalást is tarthat. A perfelvételi tárgyaláson szükséges előterjeszteni a tényállításokat, és a bizonyítási indítványokat. A perfelvételi szak lezárásakor a bíróság meghatározza, hogy mely peres fél mely körülményeket bizonyítson.  A perfelvételt követik az érdemi tárgyalások, melyek során a bizonyítékok tárgyalására kerül sor. A bizonyítás és a tényállás megállapítása okán szükséges tárgyalások számától függően alakul a pereskedéssel töltött idő, amely akár több év is lehet. Amennyiben az elsőfokú döntés ellen fellebbezést nyújtanak be, annak elbírálása tovább növeli az eljárás időtartamát (másodfokú eljárás). Felülvizsgálati eljárásra (harmadfokú eljárás), csak a feltételek fennállása esetén kerülhet sor.

Amennyiben az adós a jogerős ítélet ellenére sem fizet, akkor végrehajtási eljárás kezdeményezhető az adóssal szemben. Ennek módja a végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelem elkészítés és benyújtása a foganatosító bíróságra.

Felszámolási eljárás, ha nem fizet az adós

Felszámolási eljárás indítható jogi személy adós esetén, amely a legerősebb fenyegetettséggel és a legsúlyosabb hátránnyal jár az adósra nézve: a cég fizetésképtelennek nyilvánítását és megszüntetését is eredményezheti. Ennek során az eljáró ügyvéd fizetésképtelenség megállapítására irányuló kérelmet terjeszt elő az adós székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A felszámolási eljárást a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályozza.

A felszámolási eljárásban a hitelező kérelmére induló eljárásban kötelező a jogi képviselet.

A kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, összegét, a teljesítési határidőt és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek, valamint csatolni kell azokat az okiratokat, amelyek a fizetésképtelenség bizonyítékaként szolgálhatnak. A fizetési felszólításban meg kell határozni továbbá azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését. Ha a fizetési felszólítást a hitelező postán kívánja eljuttatni az adósnak, azt tértivevényes küldeményként kell elküldenie. Amennyiben erre a speciális fizetési felszólításra sem fizet az adós, akkor megindítható a felszámolási eljárás. Ekkor az adós már nem vitathatja eredménnyel a követelést.

A felszámolási kérelem benyújtását követően, azt a bíróság az adós részére elektronikusan kézbesíti. Az adósnak a kérelemben foglaltakra a nyilatkozatát 8 napon belül kell megtennie. Amennyiben a bíróság megállapítja az adós fizetésképtelenségét, elrendeli az adós felszámolását. A felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedésével indul meg az adós felszámolása, felszámolóbiztos kirendelésével. A jogerős végzést a bíróság a Cégközlönyben közzéteszi. A hitelezők a közzétételtől számított 40 napon belül, de legkésőbb 180 napon belül jelenthetik be követeléseiket a felszámolónak.

Végrehajtás

A végrehajtási eljárás jogerős bírósági ítélet alapján kiállított végrehajtási lap, vagy jogerőre emelkedett fizetési meghagyást követően kiállított végrehajtási lap alapján indul. A végrehajtási eljárásban a végrehajtó felkutatja az adós vagyonát. Megkeresi a bankokat az adós bankszámláinak felderítése érdekében. Magánszemély adós esetén megkeresi az OEP-et, munkaviszony illetve nyugdíj járadék felkutatása érdekében. Bankszámlán található lefoglalható pénzösszegre, munkabérre, ingóságokra és ingatlanra vezethető végrehajtás. Fontos kiemelni, hogy a jogi eljárások alkalmazása, a végrehajtó által lefolytatott végrehajtási eljárás nem egyenlő a behajtó cégek által folytatott behajtási eljárással.

A jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve ajánlattételnek és nem teljes körű. Célja csupán az érdeklődők tájékozódásának az elősegítése. Követelésekkel kapcsolatban felmerült további kérdéseivel, jogi problémájával kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre. E körben vállaljuk cégek, gazdálkodó szervezetek teljes követelésállományának kezelését, jogi úton történő behajtását is. Ezenfelül magánszemélyek követeléseinek behajtása során is rendszeresen eljárunk.

Hogyan tudunk segíteni Önnek a követelés érvényesítése során? Ügyvédi konzultáció keretében jogi szempontból felmérjük és besoroljuk az követelést, illetve követelés-állományt.  A követelés vizsgálata eredményének megfelelően behajtjuk a követelést a fizetési felszólítás kiküldésétől kezdve a perbeli jogérvényesítés során képviseljük Önt, továbbá a végrehajtási eljárásban és az esetleges felszámolási eljárásban is ellátjuk jogi képviseletét.

Cégek, gazdálkodó szervezetek esetén a hatékonyabb követelésbehajtás érdekében egyedi megállapodás alapján lehetőség van havi díjas megállapodás keretében is a jogi képviselet igénybevételére.

Követelésekkel kapcsolatos kérdésekben keressen bizalommal elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.10.01.