Munkaviszony megszüntetése, felmondás szabályait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza. jogalkotó figyelemmel volt a munkavállaló szociális és a munkáltató gazdasági érdekeire. A munkaviszony felmondásánál különös jelentősége van annak, hogy a munkaviszony határozatlan vagy határozott időre szól.

Hogyan szüntethető meg a határozatlan idejű munkaviszony?

 1. közös megegyezéssel,
 2. felmondással (munkáltatói felmondás, munkavállalói felmondás),
 3. azonnali hatályú felmondással (munkáltatói vagy munkavállalói azonnali hatályú felmondás).
1. A közös megegyezés sokszor a legjobb út

Közös megegyezés esetén általában a leggyorsabb és sok esetben rugalmas módon szüntethető meg a munkaviszony. Ez annyiban lehetséges, amennyiben a megszüntetés feltételeiben a felek meg tudnak állapodni. Vannak azonban olyan esetek, amikor közös megegyezés úgy kerül aláírásra, hogy a valóságban a felek akarata nem ez volt.  Egyes esetekben van lehetőség bizonyítani egy esetleges perben, hogy valójában megtévesztés vagy kényszer eredménye az, hogy a munkavállaló aláírta a közös megegyezést. Ebben az esetben érdemes határidőben a bírósághoz fordulni.

2. Felmondás (“rendes felmondás”)

Felmondással mind a munkavállaló, mind a munkáltató jogosult megszüntetni a munkaviszonyt.

A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja. A munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Nem mondhat fel a munkáltató, amennyiben a munkavállaló

 • Várandós.
 • Szülési szabadságon van.
 • Apasági szabadságon van.
 • Szülői szabadságon van.
 • A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság esetén.
 • Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatát teljesíti.
 • A nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap időtartama alatt.
 • A súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra.
Korlátozások a munkáltató felmondása során

A védett korú munkavállalók esetén, amikor a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül mondja fel, korlátozott a munkáltató felmondási lehetősége. Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig, a munkáltató felmondási lehetősége szintén korlátozott.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy a munkavállaló képességére alapított okból vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. A munkáltató a határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

Munkavállalói felmondás

A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni. A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

3. Azonnali hatályú felmondás

Azonnali hatályú felmondással a munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt megszüntetheti,

 • ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi,
 • vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti akár a munkáltató, akár a munkavállaló a munkaviszonyt a próbaidő alatt, a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt. Amennyiben a munkáltató szünteti meg azonnali hatállyal a határozott idejű munkaviszonyt, a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Mikor érdemes bírósághoz fordulni? Hogyan segít az ügyvéd?

Amennyiben fennáll a jogellenes felmondás kockázata, úgy javasolt ügyvédhez fordulni. Ügyvédként áttekintjük az ügy előzményeit személyes vagy online megbeszélés alapján, majd megoldási javaslatot teszünk az ügy kezelésére vonatkozóan. Amennyiben a pereskedés tűnik kézenfekvőnek, peres stratégiát alkotunk az ügyfelünk bevonásával.  A pert megelőzően van lehetőség írásbeli ügyvédi felszólítást küldeni. Bizonyos esetekben lehetőség van egyeztetést kezdeményezni. Amennyiben az adott felmondás egyedi körülményeire és a bizonyíthatóság kérdésére tekintettel érdemes lehet perelni, akkor többek között az elmaradt munkabért, jutalmat, prémiumot, a ki nem vett szabadság ellenértékét, a végkielégítést is érvényesíthetjük a kifizetés napjáig ezen összegek után járó kamattal együtt.

Munkaviszony megszüntetése körében ügyvédi konzultációval, dokumentumok készítésével, dokumentumok véleményezésével és peren kívüli, illetve peres képviselttel állunk rendelkezésre elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.11.07.