A munkaviszony megszüntetése, felmondás szabályait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza, figyelemmel munkavállaló szociális és a munkáltató gazdasági érdekeire. A munkaviszony felmondásánál különös jelentősége van annak, hogy a munkaviszony határozatlan vagy határozott időre szól.

A munkaviszony megszüntethető

  1. közös megegyezéssel,
  2. felmondással,
  3. azonnali hatályú felmondással.
A közös megyegezés sokszor a legjobb út

Közös megegyezés esetén általában a legtisztább és legkorrektebb módon szüntethető meg a munkaviszony, amennyiben a megszüntetés feltételeiben a felek meg tudnak állapodni. Vannak azonban olyan esetek, amikor közös megegyezés a valóságban a felek akarata szerint nem volt és van lehetőség bizonyítani egy esetleges perben azt, hogy valójában megtévesztés vagy kényszer eredménye az, hogy a munkavállaló aláírta a közös megegyezést, ebben az esetben érdemes bírósághoz fordulni.

Felmondás

Felmondással mind a munkavállaló, mind a munkáltató jogosult megszüntetni a munkaviszonyt.

A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja. A munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Nem mondhat fel a munkáltató, amennyiben a munkavállaló

  • várandós,
  • szülési szabadságon van,
  • gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van,
  • emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelések időtartama alatt,
  • illetve amennyiben önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít.

A munkáltató felmondási lehetősége korlátozott védett korú munkavállalók esetén, amikor a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül mondja fel. A munkáltató felmondási lehetősége szintén korlátozott anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy a munkavállaló képességére alapított okból vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. A munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni. A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Azonnali hatályú felmondás

Azonnali hatályú felmondással a munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt megszüntetheti,

  • ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi,
  • vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti akár a munkáltató, akár a munkavállaló a munkaviszonyt a próbaidő alatt, a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt. Amennyiben a munkáltató szünteti meg azonnali hatállyal a határozott idejű munkaviszonyt, a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Mikor érdemes bírósághoz fordulni?

Első körben a bírósági út elkerülése érdekében írásbeli felszólítás útján közöljük követelésünket a másik féllel és bizonyos esetekben egyeztetést kezdeményezni. Ha ezek nem vezetnek eredményre, úgy érdemes ügyvéddel konzultálni arról, hogy az egyedi körülmények alapján történt-e (történhetett-e) jogsértés a másik fél részéről. Amennyiben az adott felmondás egyedi körülményeire és a bizonyíthatóság kérdésére tekintettel érdemes lehet perelni, akkor többek között az elmaradt munkabért, jutalmat, prémiumot, a ki nem vett szabadság ellenértékét is érvényesíthetjük a kifizetés napjáig ezen összegek után járó kamattal együtt.

Munkaviszony megszüntetése körében ügyvédi konzultációval, dokumentumok készítésével, dokumentumok véleményezésével és peren kívüli, illetve peres képviselttel állunk rendelkezésre elérhetőségeinken.