SZERZŐDÉSEK KÉSZÍTÉSE, VÉLEMÉNYEZÉSE, JOGI DOKUMENTÁCIÓ

A kezdetektől fogva a jogi tevékenység egyik alapköve a szerződések készítése, ahogy a régi mondás tartja „a szó elszáll, az írás megmarad.”

Dr. Pojják Eszter ügyvéd széles körben segíti mind vállalkozások működését, tevékenységét, mind pedig magánszemélyek tevékenységét szerződések készítése, véleményezése, jogi dokumentáció készítése során. A jogi munka célja a szerződések készítése, véleményezése során, hogy a szerződések végső esetben a jogi eljárások, így pl. a peres eljárás során jól védhetők legyenek, az ügyfél érdekeit jogszabályi keretek között a legjobban és a lehető legtöbb oldalról hatékonyan védjék.

A szerződés fogalmát a hatályos Polgári Törvénykönyv így határozza meg: „a szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.” A szerződő felek között tehát kötelem keletkezik, amelyből jogosultságok és kötelezettségek fakadnak.

Melyek a főbb szerződéstípusok? Milyen szerződések készítésében, véleményezésében tudunk segíteni?

SZERZŐDÉSEK KÉSZÍTÉSE, VÉLEMÉNYEZÉSE, JOGI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK

Dr. Pojják Eszter ügyvéd tevékenységének középpontjában a kis-és középvállalkozások jogi támogatása áll a polgári (gazdasági) jog területén – szerződések készítése, véleményezése, jogi dokumentáció készítése – széles körben, valamint a polgári jog és közigazgatási jog határterületén engedélyeztetési és egyéb hatósági ügyekben történő jogi képviselettel, jogi tanácsadással kiegészítve.

A gazdasági életben alapvető, hogy a szerződő felek a közöttük létrehozni kívánt jogviszonyra vonatkozó legfontosabb és általuk szükségesnek tartott egyéb feltételeket szerződésben rögzítik a szerződési szabadság elve mentén. A szerződésben foglalás talán legfontosabb célja a későbbi az abban foglalt feltételek, jogok és kötelezettségek bizonyíthatósága, a viták lehetőség szerinti elkerülése, illetve egy jól megírt szerződés az esetleges jogvita rendezése során is jelentősen kedvezőbb esélyeket jelent az ügyfél számára kedvezőbb elbírálás szempontjából.

Dr. Pojják Eszter ügyvéd jelentős tapasztalattal rendelkezik kereskedelmi szerződések készítésében, véleményezésében, kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokban vállalkozások között.

Vállalkozási szerződések készítése, véleményezése

A vállalkozási szerződés lányege, hogy annak alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. A vállalkozási szerződések körébe tartozik a tervezési szerződés, a kivitelezési szerződés, a kutatási szerződés, az utazási szerződés, a mezőgazdasági vállalkozási szerződés, valamint a közszolgáltatási szerződések tipikusan.

Megbízási szerződések készítése, véleményezése

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles. A megbízási szerződések tipikus példája a tanácsadási szerződések (üzletviteli tanácsadás, befektetési tanácsadás, személyzeti tanácsadás és egyéb szakértelmet igénylő tanácsadások, vállalati továbbképzések nyújtására irányuló szerződések, orvosi megbízási szerződések).

A Ptk. a megbízási típusú szerződések között nevesíti még a bizományi szerződést, a szállítmányozási szerződést, a közvetítői szerződést, és a bizalmi vagyonkezelési szerződést.

Ingatlan adásvételi szerződések, ingatlan bérleti szerződések készítése, véleményezése

Ingatlanforgalmazó, ingatlanok fejlesztésével hasznosításával foglalkozó vállalkozások számára ingatlan adásvételi szerződések készítése, könyvelő adótanácsadóval egyeztetett körülmények alapján e vállalkozásokat megillető illeték és adókedvezményekkel.

Ipari ingatlanok, irodák, üzlethelyiségek tartós bérbeadása határozott vagy határozatlan időre – a részletes szabályok kialakítása, megtárgyalása. Segítünk továbbá vételi jog, elővásárlási jog, jelzálogjog, szolgalmi jog bejegyeztetése, törlése során (okiratszerkesztés, ellenjegyzés, jogi képviselet az eljárásokban).

Ingó adásvételi szerződés, ingó bérleti szerződés

Különösen gépjárművek, nagyobb értékű ingó vagyonnal kapcsolatos tulajdonjog-átruházások, dologbérleti szerződések készítése, véleményezése, zálogjog bejegyeztetése a hitelbiztosítéki nyilvántartásba töröltetése a nyilvántartásból.

Szállítási szerződés („halasztott adásvétel”)

A hatályos Polgári törvénykönyvben fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételeként meghatározott szerződés, amikor a vételár az áruk átvételekor fizetendő. Ezt az adásvételi szerződéstípust élesen el kell határolni a szállítmányozási szerződéstől és a fuvarozási szerződéstől.

Fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés vállalkozási típusú szerződés, amelynek alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó (fuvaroztató) díj fizetésére köteles. Fuvarozási szerződés esetén mindig vannak további (szállítási) szerződések a fuvaroztató, mint eladó és az ő megrendelője között.

Szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés megbízási típusú szerződés, amelynek alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó díj fizetésére köteles.

A szállítmányozó tehát saját nevében, de megbízója költségére és kockázatára köti meg az áru rendeltetési helyére való eljuttatása céljából szükséges szerződéseket a fuvarozókkal és más közreműködőkkel. A szállítmányozás jellemzően szellemi tevékenység, amely összetett szervezési folyamatokat foglal magában.

Fentieken kívül szindikátusi (együttműködési) és egyéb vegyes, illetve atipikus szerződések, továbbá franchise, lízing, faktoring szerződések elkészítésében vagy véleményezésében, különböző gazdasági eseményekkel kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítésében is segítséget nyújtunk.

Általános szerződési feltételek készítése webáruházakat működtető és egyéb vállalkozásoknak az adott tevékenységre és a vállalkozás egyedi igényeire szabva a jogi kockázatok mérlegelését követően, kérésre meghatározott időközönkénti utánkövetéssel. Bővebb tudnivalók az általános szerződési feltételekről

Teljeskörű adatkezelési dokumentáció készítése webáruházakat működtető és egyéb vállalkozásoknak az adott tevékenységre és a vállalkozás egyedi igényeire szabva az adatkezelés jogi kockázatainak mérlegelését követően, amelyről bővebben az Adatvédelmi jogi részben, illetve a Hasznos Információk Adatvédelem blog cikkeiben olvashat.

SZERZŐDÉSEK KÉSZÍTÉSE, VÉLEMÉNYEZÉSE, JOGI DOKUMENTÁCIÓ MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Magánszemélyek számára is különösen fontos az előrelátás atekintetben, hogy érdekeiket egy jól felépített, számunkra előnyös szerződés védje. Magánszemélyek szerződéseinek készítése véleményezése során a leggyakrabban ingatlan adásvételi szerződésekkel kapcsolatos kérdések merülnek, pl. foglaló, teljesítési határidők, biztosítékok és szerződésszegés eseteire vonatkozóan.

A szerződések fontos szempontja az illeték és adófizetési kötelezettség alakulása is, amelyhez bizonyos esetekben adótanácsadó bevonására is sor kerül. Ingatan ajándékozási szerződésekkel kapcsolatos megkeresések hozzátartozók, családtagok közötti jogügyletek során jellemzők.

Lakóingatlanok, így családi házak és lakások bérbeadása során bérleti szerződések készítése, véleményezésében, illetve a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kérdések megválaszolásában, bérleti szerződések felmondásával kapcsolatban is segítünk.

A szerződések készítése, véleményezése során természetesen magánszemélyek esetében is felmerül az igény arra, hogy pl. különösen egy építési kivitelezési szerződésben foglalt rendelkezéseket a vállalkozó is megtartsa (hibás teljesítés és késedelem nélkül), illetve, hogy a szerződés alapján ezek a kötelezettségek jól körülhatárolhatók és ezáltal bizonyos estekben nem teljesítéskor hatékonyabban követelhetők legyenek.

A vállalkozási, megbízási és egyéb szerződések esetén kérdés merülhet fel azzal kapcsolatban is, hogy a szerződés módosítása vagy megszüntetése, különösen annak felmondása hogyan lesz jogszerű és eredménnyel nem vitatható.

Tartási szerződés, életjáradéki szerződés készítése, véleményezése

A tartási szerződés („eltartási szerződés”) vagy életjáradéki szerződés készítése előtt azt szükséges tisztázni, hogy annak kötelezettje miként képes szolgáltatást (ellátást) nyújtani a jogosultnak, a felek pontosan milyen feltételekben tudnak megállapodni.

A két szerződéstípus között ugyanis az a legfontosabb különbség, hogy míg a tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles, addig életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

A tartási és az életjáradéki szerződés ún. szerencse-szerződések, amelynél a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányossága másként tekintendő, a bírói gyakorlat e témában rugalmasnak mondható. Megfelelő feltételek fennállása esetén a tartási szerződés életjáradéki szerződésre változtatható vagy akár megszüntethető.

Kölcsönszerződés magánszemélyek között és kezesség

Magánszemélyeket sok esetleges későbbi kellemetlenségtől kímél meg egy kellő körültekintéssel kelkészített kölcsönszerződés, amennyiben valamilyen módon biztosítani kívánják, hogy a kölcsönadott összeg lehetőleg határidőben visszafizetésre kerüljön, illetve a kölcsönadás ténye bizonyítható legyen.

A követelés visszafizetése a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel, mint pl. a kezességvállalás vagy a jelzálogjog általában megfelelően biztosítható, amennyiben a felek ebben állapodnak meg a kölcsönnyújtás feltételeként.

Házassági vagyonjogi szerződés készítése, élettársi vagyonjogi szerződés készítése

A házasságkötés előtt, illetve a házasság fennállása alatt is lehetőség van házassági vagyonjogi szerződések megkötésére, ennek hiányában a felek között a törvényes vagyonjogi rendszer szabályait kell alkalmazni.

A házassági vagyonjogi szerződésben rendelkezni lehet a közös vagyonelemekről, a különvagyonba tartozó vagyonelemekről (ingatlanokról, ingóságokról, bankszámláról, üzletrészekről stb., valamint válás esetére a gyermek szempontjait is figyelembe véve rendezhető a családi vagyon.

Az élettársakra is hasonló Ptk. szabály, hogy az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

A házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződésekről bővebben a Hasznos Információk vonatkozó blog cikkében olvashat.