CÉGES ÜGYVÉD – Miben segít egy céges ügyvéd?

A cégeljárás során (cégalapítás, változásbejegyzés, cégmegszüntetés) a jogi képviselet kötelező a cégeljárásról szóló törvény alapján. A céges ügyvéd jogi tanácsadással, az okiratok elkészítésével, ellenjegyzésével és cégbírósághoz történő benyújtásával – az elektronikus cégeljárásban (e-cégeljárás) történő teljes körű jogi képviselettel – segít cégalapítás, cégmódosítás és cégmegszüntetés, valamint cégek átalakulása esetén is.

Hogyan segít a céges ügyvéd?

A cégeljárás típusára tekintettel az ügyvéd tájékoztatja az ügyfelét/ügyfeleit az alapítás, illetve aktuális módosítás jogi feltételeiről, illetve megállapodás alapján gondoskodik a szükséges iratok előkészítéséről, székhely, telephely, fióktelep tulajdoni lap beszerzéséről.

A jogi dokumentumok aláírására általában elegendő egy alkalommal megjelenni az ügyvédi irodában, ahol az aláírók személyi okmányokkal igazolják magukat a jogügyletek biztonsága érdekében. Az aláírás és ellenjegyzést követően az ügyvéd elektronikus úton kérelmezi a bejegyzést, illetve a változás-bejegyzést, amelynek során kapcsolatot tart a nyilvántartó szervezettel (cégbíróság), majd az eljáró ügyvéd az adott eljárást lezáró határozatot megküldi elektronikusan az érintett ügyfélnek.

Dr. Pojják Eszter ügyvéd egyik fő szakterülete a kis-és középvállalkozások teljeskörű társasági jogi és polgári jogi támogatása, amely a cégeljáráson túl kiterjed többek között a szindikátusi és egyéb szerződések, általános szerződési feltételek, szabályzatok elkészítésére is, illetve a további kiemelt jogterületeket érintő (ingatlanjog, követeléskezelés, munkajog és adatvédelem) kérdésekre.

CÉGALAPÍTÁS

Milyen cégformát érdemes választani?

Gazdasági társaság a törvény alapján négy formában alapítható: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Betéti Társaság (Bt.), Részvénytársaság – amely lehet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.) vagy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Nyrt.), illetve Közkereseti Társaság (Kkt.).

Azt, hogy melyik társasági formában érdemes vállalkozni, több szempont dönti el. A társasági forma megválasztásánál különös tekintettel kell lenni az adózási kérdésekre, amelyhez adótanácsadó segítségét javasolt igénybe venni. Lényeges szempont tehát a választott adózási forma, illetve természetesen az, hogy a leendő tagok milyen felelősséggel és mekkora tőkével kívánják működtetni a vállalkozást.

A gazdálkodó szervezet a gazdasági társaságnál tágabb fogalom, a gazdasági társaságokon kívül még pl. szövetkezet, lakásszövetkezet, a leányvállalat, az egyesülés, de az egyéni vállalkozó, mint gazdálkodó is e körbe tartozik. E szervezetek alapítása, nyilvántartásba vétele, változásbejegyzése, megszüntetése is a céges ügyvéd feladatai közé sorolható az egyéni vállalkozó kivételével. Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését személyesen, vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül tudja bejelenteni.

Ügyvédi konzultáció

Cégalapítást megelőzőkonzultáció során átbeszélésre kerül, hogy melyek a vállalkozás alapítójának céljai, az ügyfél meghatározza, hogy mekkora összegű és milyen összetételű alaptőkével kívánja a vállalkozását megindítani, társas vállalkozási forma esetén az együttműködés formáját, sor kerülhet szindikátusi szerződés megkötésére is a cégalapítással egyidejűleg, különös tekintettel a tőkére és a társaságba apportált vagy szerződés alapján alkalmazott szellemi alkotásokra, üzleti titokra, know-how-ra.

Az alapításnál is az esetleges összeférhetetlenséget kezelni kell, valamint az ügyvezetőnek kijelölt személy nem állhat eltiltás hatálya alatt. A cégnév nem lehet összetéveszthető már létező egyéb cégek nevével, amelynek a bírói gyakorlat által is alakított szabályai vannak.

Amennyiben a fent említett alapvető feltételek meghatározottak és a cégnévre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a cégnév is kiválasztásra került, a céges ügyvéd elkészíti a szükséges dokumentumokat, ezt követően szükséges az ügyvédi irodába eljönni az iratokat aláírni. A cégalapítás korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság, valamint egyéni cég esetén illeték-és közzétételi költségtérítés-mentes. Egyéb cégformák esetében az illeték elektronikus úton fizetendő. Az aláírt dokumentumokból ezt követően az ügyvéd elektronikus aktát állít össze és megküldi az illetékes cégbíróságnak.

A cégbíróságtól érkezett bejegyző végzést a céges ügyvéd elektronikusan továbbítja az ügyfélnek. Fontos határidő: a bejegyző végzés birtokában 8 napon belül kell megnyitni a céges bankszámlát, a cég adószámot is a bejegyzéssel kap a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól. Ezt követően még az esetleges bejelentési kötelezettségekre kell odafigyelni, könyvelő megbízás szükséges abban az esetben is, ha a tevékenység végzését a vállalkozásban még nem kezdik meg, mivel a bevallások elkészítése ebben az estben is kötelezettség.

CÉGMÓDOSÍTÁS

A cégmódosítás során a céges ügyvéd az alapításhoz hasonlóan jár el az okiratszerkesztés, ellenjegyzés és e-cégeljárás során. Cégmódosításra sor kerülhet pl. a cég székhelyének, telephelyének megváltoztatása, ügyvezető-váltás, tagváltozás vagy a tőke megváltoztatása esetén.

A módosítás során az esetleges kötelező jogszabály-változások szempontjából is érdemes végignézni az egyéb változásokat, amelyeket megbeszélés szerint az ügyvéd okiratba foglal és ugyanazon változásbejegyzési eljárásban benyújt. A kért módosításoknak és a jogszabályoknak megfelelően elkészített okiratok aláírására szintén az ügyvédi irodában van lehetőség.

A cégmódosítás általános illetéke 15.000,-Ft, a közzétételi költségtérítés további 3.000,-Ft. Az általánostól eltérő magasabb illeték bizonyos esetekben pl. a tőke megváltoztatása esetén merülhet fel. A változás(oka)t bejegyző végzést az ügyvéd elektronikus úton továbbítja az ügyfél részére.

CÉGMEGSZÜNTETÉS

Cégmegszüntetésre alapvetően több okból kerülhet sor: a tagok saját elhatározásával vagy valamilyen tartós, súlyos jogsértés esetén szankcióként. A megszüntetésre irányuló eljárások célja amellett, hogy a cég a tevékenységét befejezi, egyben az esetleges hitelezőivel is elszámol, így a más személyek céggel szemben fennálló követelései is rendezésre, könyvei lezárásra kerülnek.

Amennyiben a tagok úgy döntenek, hogy a céget már nem kívánják működtetni a későbbiekben sem, valamint nem kívánnak átalakulni más társasági formába, a céget értékesíteni nem kívánják vagy nem tudták, úgy a cég végelszámolásra kerül, amennyiben a céggel szemben nem állnak fenn követelések.

A tartozás-mentes cégek esetében kifizetődőbb és gyorsabb megoldás a cég eladása, tekintettel, hogy egy már évekkel korábban bejegyzett, szabályosan működő cég nem sok esetben van. illetve lehet olyan piaci értéke, amely legalább abból adódik, hogy a cég jobban hitelezhető, illetve nagyobb eséllyel indulhat egyes pályázatokon, ezért általában ezt az opció megfontolást érdemel.

Amennyiben a cégnek tartozási állnak fenn, és egy esetleges csődeljárás során ezeket nem sikerül rendezni vagy végelszámolás során derülnek ki adósságok, úgy a cég felszámolási eljárás alá kerül. A csődeljárásra a fizetésképtelenséggel fenyegetett helyzetben lévő cég kérheti a cégbíróságtól, az eljárás célja csődegyezség létrehozása és a cég működésének visszaállítása. A felszámolási eljárásra a cég fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetében kerül sor, célja a jogutód nélküli megszüntetés a hitelezők által bejelentett tartozások kiegyenlítése.

ALAPÍTVÁNY, EGYESÜLET – civil szervezetek joga

A civil szervezetek elsődlegesen gazdálkodási tevékenységre nem alapíthatók, működésükben lényegesen különböznek a gazdálkodó szervezetektől. A civil szervezet legismertebb fajtái az alapítvány és az egyesület. A civil szervezetekre, így az alapítványokra és egyesületekre a Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásba vételéről szóló törvény vonatkozik. E szervezeteket a székhelyük szerint illetékes törvényszék tartja nyilván.

Alapítvány az alapító okiratában meghatározott tartós cél megvalósítása érdekében hozható létre, gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható.  Az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Alapítványt egy vagy több személy is létrehozhat, az alapítvány a törvényben meghatározott szervezettel rendelkezik. Az alapítvány tevékenységének középpontjában a vagyon céljának megvalósítása áll, az alapítvány célja utólag nem módosítható.

Ezzel szemben az egyesület működése középpontjában az egyesület tagsága és a tagság tevékenységének előmozdítása áll. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására jön létre és nyilvántartott tagsággal rendelkezik, az egyesület alapításához legalább 10 személy szükséges.

Egyesület szintén nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, de célja később e kikötés figyelembe vételével módosítható. A civil szervezetek támogatása és a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az ügyvéd könyvelő adótanácsadó együttműködésével jár el.

A cégjog, illetve civil szervezetek joga területén különösen az alábbi jogi szolgáltatások elérhetők ügyvédi irodámban:
 • Gazdasági társaságokkal (Kft., Bt., Zrt., Kkt.) kapcsolatos kérdésekben jogi tanácsadás,
 • Cégalapítás, cégmódosítás rövid határidővel,
 • Alapítványok, egyesületek joga (bejegyzés, változásbejegyzés, megszüntetés, tanácsadás),
 • Kis-és középvállalkozások jogi átvilágítása, jogi képviselet és okiratszerkesztés cégeladás/ cégvásárlás során
 • Tevékenységi kör engedélyeztetésében jogi támogatás, tanácsadás,
 • Felszámolási eljárás (megindítása, bekapcsolódás hitelezőként),
 • Csődeljárás (eljárás megindítása, jogi támogatás),
 • Végelszámolás (teljes körű jogi támogatás és képviselet),
 • Védjegy-bejelentés, védjegy-bitorlással kapcsolatos eljárás
 • Szerzői jogok megsértése esetén jogérvényesítés,
 • Gazdálkodó szervezetek és társadalmi szervezetek peres képviselete,
 • Egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek részére jogi tanácsadás és jogi képviselet.

Jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak. Kérdéseivel, konkrét ügyével összefüggésben kérjük, keressen minket a 06706384272-es telefonszámon vagy a pojjak@drpojjak.com e-mail elérhetőségen.