CÉGJOG, CÉGALAPÍTÁS, CÉGMÓDOSÍTÁS

A cégeljárás során (cégalapítás, cégmódosítás / változásbejegyzés, cégmegszüntetés) az ügyvédi ellenjegyzés és a jogi képviselet kötelező a cégeljárásról szóló törvény alapján. Cégügyekben eljáró ügyvédként jogi tanácsadással, az okiratok elkészítésével, ellenjegyzésével és cégbírósághoz történő benyújtásával foglalkozunk. Az elektronikus cégeljárásban (e-cégeljárás) történő teljes körű jogi képviseletet látunk el cégalapítás, cégmódosítás és cégmegszüntetés során, cégek átalakulása, társasági formaváltása esetén is.

A társasági jog / cégjog területén hogyan dolgozunk ügyvédként?

A cégeljárás típusára tekintettel tájékoztatjuk ügyfelünket a cégalapítás, illetve aktuális cégmódosítás jogi feltételeiről. Ügyfeleinkkel létrejövő megállapodás alapján gondoskodunk a szükséges iratok előkészítéséről, székhely, telephely (fióktelep) tulajdoni lapjának beszerzéséről.

A jogi dokumentumok aláírására általában elegendő egy alkalommal megjelenni az ügyvédi irodában, ahol az aláírók személyi okmányokkal igazolják magukat a jogügyletek biztonsága érdekében. Az aláírást és ellenjegyzést követően az elektronikus úton kérelmezzük a cégbejegyzést, illetve a változás-bejegyzést, amelynek során elektronikusan kapcsolatot tartunk a nyilvántartó cégbírósággal. Az eljárást lezáró bejegyző végzést vagy változásbejegyző végzést megküldjük megbízónknak, ügyfelünknek.

Tevékenységeink között jelentős helyet foglal el a vállalkozások teljes körű társasági jogi és cégjogi képviselete. Tevékenységünk a cégeljáráson túl kiterjed többek között a szindikátusi szerződések, általános szerződési feltételek, szabályzatok elkészítésére is. A tartós szerződéssel létrejövő társasági jogi és cégjogi képviselet során további kiemelt jogterületeket érintő (ingatlanjog, követeléskezelés, munkajog és adatvédelem) kérdésekben is rendelkezésre állunk kedvező, HAVI DÍJAS MEGBÍZÁS alapján.

CÉGALAPÍTÁS – Társasági jog és cégjog

Milyen cégformát érdemes választani?

Gazdasági társaság a törvény alapján négy formában alapítható:

Nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) közvetlenül nem alapítható.

Az a kérdés, hogy melyik társasági formában érdemes vállalkozni, több szempont alapján történő mérlegelés során dönthető el. A társasági forma megválasztásánál különös tekintettel kell lenni az adózási kérdésekre, amelyhez adótanácsadó segítségét javasolt igénybe venni, üzleti tervet szükséges készíteni. Lényeges szempont tehát a választott adózási forma, illetve természetesen az, hogy a leendő tagok milyen felelősséggel és milyen mértékű tőkével kívánják működtetni a vállalkozást, hány személy vesz részt a társaságban.

A gazdálkodó szervezet a gazdasági társaságnál tágabb fogalom, a gazdasági társaságokon kívül még pl. szövetkezet, lakásszövetkezet, a leányvállalat, az egyesülés, de az egyéni vállalkozó, mint gazdálkodó is e körbe tartozik. E szervezetek alapítása, nyilvántartásba vétele, változásbejegyzése, megszüntetése is a céges ügyvéd feladatai közé tartozik. Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését személyesen, vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül tudja bejelenteni.

Ügyvédi konzultáció cégalapítás, cégmódosítás előtt

Cégalapítást megelőző ügyvédi konzultáció során átbeszéljük ügyfelünkkel, hogy melyek a vállalkozásának a céljai. Ügyfelünk meghatározza, hogy mekkora összegű és milyen összetételű alaptőkével kívánja a vállalkozását elindítani. Társas vállalkozási forma esetén meghatározza az együttműködés formáját. Sor kerülhet szindikátusi szerződés megkötésére is a cégalapítással egyidejűleg, különös tekintettel a tőke összetételére és annak biztosítására; így a társaságba apportált vagy szerződés alapján alkalmazott szellemi alkotásokra, üzleti titokra, know-how-ra.

Az esetleges összeférhetetlenséget kezelni kell, valamint az ügyvezetőnek kijelölt személy nem állhat eltiltás hatálya alatt.

A cégnév nem lehet összetéveszthető már létező egyéb cégek nevével, amelynek a bírói gyakorlat által is alakított szabályai vannak.

Amennyiben a fent említett alapvető feltételek meghatározottak és a cégnévre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a cégnév is kiválasztásra került, a elkészítjük a szükséges dokumentumokat, ezt követően szükséges az ügyvédi irodába eljönni az iratokat aláírni. A cégalapítás egyszerűsített cégeljárásban korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság, valamint egyéni cég esetén illeték-és közzétételi költségtérítés-mentes. Egyéb cégformák esetében és az általános szabályok szerinti bejegyzési eljárásokban az illeték elektronikus úton fizetendő. Az aláírt dokumentumokból elektronikus aktát állítunk össze és megküldjük az illetékes cégbíróságnak.

A cégbíróságtól érkezett bejegyző végzést elektronikusan továbbítjuk az ügyfelünk részére.

Fontos határidő: a cégbejegyző végzés birtokában 8 napon belül kell megnyitni a céges bankszámlát. A cég adószámot is a bejegyzéssel kap a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól. Ezt követően még az esetleges bejelentési kötelezettségekre szükséges figyelmet fordítani. Könyvelő megbízása szükséges abban az esetben is, ha a tevékenység végzését a vállalkozásban még nem kezdik meg, mert a bevallások elkészítése ebben az esetben is kötelezettség.

CÉGMÓDOSÍTÁS – Társasági jog és cégjog

Cégmódosítás során a  cégalapításhoz hasonlóan járunk el az okiratszerkesztés, ellenjegyzés és e-cégeljárás során. Cégmódosításra sor kerülhet jellemzően a cég székhelyének, telephelyének megváltoztatása, ügyvezető-váltás, tagváltozás vagy a tőke megváltoztatása esetén. A cégátalakulások és társasági formaváltások is cégmódosítások.

Cégmódosításkor az esetleges kötelező jogszabály-változások szempontjából is érdemes végignézni a cégjegyzéket. Ezen felül a cég egyéb tevékenységi körébe felvett tevékenységekben beszövetkezett változást is fel kell tüntetni az aktuális cégmódosításkor ahogyan az egyéb olyan változásokat is át kell vezetni a létesítő okiraton, melyek a cégjegyzékben automatikusan módosultak jogszabályi előírás szerint. A kért módosításoknak és a jogszabályoknak megfelelően elkészített okiratok aláírására szintén az ügyvédi irodában személyesen van lehetőség vagy távazonosítás, távellenjegyzés segítségével távollévő felek között is van rá lehetőség.

Az eljárás általános illetéke 15.000,-Ft, a közzétételi költségtérítés további 3.000,-Ft. Az általános mértéktől eltérő magasabb illeték bizonyos esetekben például a tőke mértékének megváltoztatása, illetve átalakulás esetén merülhet fel. A változás(oka)t bejegyző végzést elektronikus úton továbbítjuk megbízó ügyfelünk részére.

CÉGMEGSZÜNTETÉS

Cégmegszüntetésre alapvetően több okból kerülhet sor:

 • a tagok saját elhatározásával vagy
 • valamilyen tartós, súlyos jogsértés esetén szankcióként.

A megszüntetésre irányuló eljárások célja amellett, hogy a cég a tevékenységét befejezi, egyben az esetleges hitelezőivel is elszámol, így a más személyek céggel szemben fennálló követelései is rendezésre, könyvei lezárásra kerülnek.

Amennyiben a tagok úgy döntenek, hogy a céget már nem kívánják működtetni a későbbiekben sem, valamint nem kívánnak átalakulni más társasági formába, a céget értékesíteni nem kívánják vagy nem tudták, úgy a cég végelszámolásra kerül, amennyiben a céggel szemben nem állnak fenn követelések.

A tartozásmentes cégek esetében kifizetődőbb és gyorsabb megoldásként szóba jöhet a cégeladás, tekintettel, hogy egy már évekkel korábban bejegyzett, szabályosan működő cég esetében ez kifejezett előnnyel vagy értékkel bírhat. nem sok esetben van. Így például szabályos működés, tartozásmentesség esetén általában az cég könnyebben juthat hitelhez, illetve nagyobb eséllyel indulhat egyes pályázatokon.

Amennyiben a cégnek tartozásai vannak, és egy esetleges csődeljárás során ezeket nem sikerül rendezni vagy végelszámolás során derülnek ki adósságok, úgy a cég rendszerint  felszámolási eljárás alá kerül. A cég ellen hitelezők is felszámolási eljárást indíthatnak, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A társaság maga is elhatározottja a felszámolási eljárás megindítását saját maga ellen.

A csődeljárásra a fizetésképtelenséggel fenyegetett helyzetben lévő cég kérheti a cégbíróságtól, az eljárás célja csődegyezség létrehozása és a cég működésének visszaállítása.

A felszámolási eljárásra a cég fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetében kerül sor, célja a jogutód nélküli megszüntetés  és a hitelezők által bejelentett tartozások kiegyenlítése.

ALAPÍTVÁNY, EGYESÜLET – civil szervezetek jogi támogatása

A civil szervezetek elsődlegesen gazdálkodási tevékenységre nem alapíthatók, működésükben lényegesen különböznek a gazdálkodó szervezetektől. Legismertebb fajtái az alapítvány és az egyesület. Az alapítványokra és egyesületekre a Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásba vételéről szóló törvény vonatkozik. E szervezeteket a székhelyük szerint illetékes törvényszék tartja nyilván.

Alapítvány az alapító okiratában meghatározott tartós cél megvalósítása érdekében hozható létre, gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható.  Az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Alapítványt egy vagy több személy is létrehozhat, az alapítvány a törvényben meghatározott szervezettel rendelkezik. Az alapítvány tevékenységének középpontjában a vagyon céljának megvalósítása áll, az alapítvány célja utólag nem módosítható.

Ezzel szemben az egyesület működése középpontjában az egyesület tagsága és a tagság tevékenységének előmozdítása áll. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására jön létre és nyilvántartott tagsággal rendelkezik, az egyesület alapításához legalább 10 személy szükséges.

Egyesület szintén nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, de célja később e kikötés figyelembe vételével módosítható. A civil szervezetek támogatása és a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az ügyvéd könyvelő adótanácsadó együttműködésével jár el.

Ügyvédi irodánk cégjogi, társasági jogi, illetve civil szervezetek jogát érintő szolgáltatásai:

 • Gazdasági társaságokkal (Kft., Bt., Zrt., Kkt.) kapcsolatos kérdésekben jogi tanácsadás,
 • Cégalapítás, cégmódosítás rövid határidővel,
 • Alapítványok, egyesületek joga (bejegyzés, változásbejegyzés, megszüntetés, tanácsadás),
 • Kis-és középvállalkozások jogi átvilágítása, jogi képviselet és okiratszerkesztés cégeladás/ cégvásárlás során
 • Tevékenységi kör engedélyeztetésében jogi támogatás, tanácsadás,
 • Felszámolási eljárás (megindítása, bekapcsolódás hitelezőként),
 • Csődeljárás (eljárás megindítása, jogi támogatás),
 • Végelszámolás (teljes körű jogi támogatás és képviselet),
 • Védjegy-bejelentés, védjegy-bitorlással kapcsolatos eljárás
 • Szerzői jogok, üzleti titok megsértése esetén jogérvényesítés,
 • Közhasznúsággal kapcsolatos kérdések
 • Gazdálkodó szervezetek és társadalmi szervezetek peres képviselete,
 • Egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek részére jogi tanácsadás és jogi képviselet.

Jelen oldal célja a tájékoztatás, az itt olvasható információk nem teljes körűek és nem minősül jogi tanácsadásnak. Kérdéseivel, konkrét ügyével keressen minket bizalommal a 06706384272-es telefonszámon vagy a pojjak@drpojjak.com e-mail elérhetőségen.

Frissítve: 2024.04.14.