A magán célú vagy befektetési célú ingatlanvásárlás esetén jogi szempontból több lehetőség van arra, hogy a tranzakcióval járó költségeket csökkentsük, amennyiben ennek feltételei fennállnak. Jelen összefoglalóban az ingatlan adásvételhez kapcsolódó illetékkedvezményekre térek ki.

A vevő az ingatlan megvásárlását követően illeték fizetésére köteles, amelynek összegéről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ’fizetési meghagyás’ elnevezésű levélben tájékoztatja a vevőt A visszterhes vagyonátruházási illeték alapja az ingatlannak az adásvételi szerződésben is rögzített vételára (a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke). Az illeték mértéke az ingatlan vételárának 4%-a, amelyet az egyes tulajdoni hányadok tekintetében kell számítani.

Az alábbiakban a vevőt megillető leggyakoribb illetékmentességi, illetékkedvezményre jogosító eseteket mutatom be röviden.

Illetékmentes a vagyonszerzés ha egyenesági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), házastársak egymás közötti vagyonátruházásából vagy a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.

Az illetékmentesség akkor is megilleti a vevőt, ha a vásárolt ingatlan értéke kisebb, mint az adott adásvételt megelőző 1 évben vagy az adásvételt követő 1 éven belül eladott lakóingatlan értéke.

Illetékmentesség vonatkozik arra az esetre is, amikor a vevő vállalja, hogy a megvásárolt telekre 4 éven belül lakóházat épít.

Építési vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített lakóingatlan megvásárlása 15 millió forint értékhatárid illetékmentes, ami azt jelenti, hogy pl. egy 35 milliós ingatlan esetében 20 millió forint után kell illetéket fizetni (800 000,-Ft-ot).

Önkormányzati vagy az állam tulajdonában álló lakás esetében az elővásárlási joggal rendelkező személy által történő megszerzése is illetékmentes.

A 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

Ha az ingatlan tulajdonjogát megszerző vállalkozó legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásának nem minősülő) személy részére továbbértékesíti, az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a 3%-a. Akkor pedig a forgalmi érték 2%-a, ha a vállalkozó vállalja azt is, hogy az ingatlan továbbértékesítését megvalósító szerződés – a vevő vagy a lízingbevevő tulajdonszerzésével – teljesedésbe megy.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű; további kérdéseivel, jogi problémájával forduljon ügyvédhez.